udà

Meaning: 
water
Gender: 
f
Lexeme: 
Number: 
sg
Linguistic trait: 

Lines where udà appears

Stalevo 1: 18 - kəto usriž’èš òf vəlnɤ̀tə də zəvərìš kəzàn’e è kət segà udà
Stalevo 1: 69 - zə gu smutàeš nə mut’v’ìlkata i zə gu nəkvàsiš səs udà
Vŭglarovo 1: 24 - i vɤ̀tre gu udà tùr’əme
Vŭglarovo 1: 34 - i jà m’ès’ə tùkə um’ès’ə z bràšnu n’è s udà
Vŭglarovo 1: 35 - vm’àstu də tùr’əš udà pək tɨ̀ bràšnu tùr’əš m’ès’ə
Vŭglarovo 2: 90 - udà žə gu nəprɤ̀skəš či slàmə
Iskrica 2: 19 - če nə grɤ̀p səs kubìlkətə z bəkɤ̀rte nə grɤ̀p nòs’ə udà

Text copyright © 2011-2016 Ronelle Alexander and Vladimir Zhobov. Texts and other parts of the website may be copied only for non-commercial, research, or educational purposes, provided the source of the material is cited accordingly. Cited material may not include the entire website or substantial portions thereof.
Comments and questions may be addressed to bdlt@berkeley.edu.

Recommended Model for Citations

Bulgarian Dialectology as Living Tradition [2016] (http://www.bulgariandialectology.org, visited on 1 March 2016)
Babjak 1: 13-15. In: Bulgarian Dialectology as Living Tradition [2016] (http://www.bulgariandialectology.org, visited on 1 March 2016)

Token | by Dr. Radut