uddòlu

Meaning: 
below
Lexeme: 

Lines where uddòlu appears

Babjak 2: 27 - i uddòlu s tàlpi nəkovà se tàlpi dɤ̀ski i uddòlu
Babjak 2: 27 - i uddòlu s tàlpi nəkovà se tàlpi dɤ̀ski i uddòlu
Dolno Draglište 1: 27 - č'èrgi vɤ̀neni tàm nətùrime uddòlu tò se u umòče nìe prumènime
Drabišna 1: 46 - zə kləd'èš' zə pust'èliš' ədnɤ̀ knìgə pust'èliš' i ədnɤ̀ kɤ̀rpə uddòlu
Leštak 3: 20 - uddòlu duš’em’ʌ̀ nəred’ènu èdri kàməne è təkìvə
Huhla 4: 7 - tuk udgò uddòlu ìməne idìn blòk nìvə tùkə put s'èltu
Bangejci 2: 31 - ɤ əm nə vr'etèntu kvò sə slàgə uddòlu
Hvojna 2: 33 - səz vìlit’e putp’ìrəme v’èč’e hà uddòlu hà uddòlu də ne sʌ̀ putp’ìt’i
Hvojna 2: 33 - səz vìlit’e putp’ìrəme v’èč’e hà uddòlu hà uddòlu də ne sʌ̀ putp’ìt’i

Text copyright © 2011-2016 Ronelle Alexander and Vladimir Zhobov. Texts and other parts of the website may be copied only for non-commercial, research, or educational purposes, provided the source of the material is cited accordingly. Cited material may not include the entire website or substantial portions thereof.
Comments and questions may be addressed to bdlt@berkeley.edu.

Recommended Model for Citations

Bulgarian Dialectology as Living Tradition [2016] (http://www.bulgariandialectology.org, visited on 1 March 2016)
Babjak 1: 13-15. In: Bulgarian Dialectology as Living Tradition [2016] (http://www.bulgariandialectology.org, visited on 1 March 2016)

Token | by Dr. Radut