umrè

Meaning: 
die
Aspect: 
P
Verb form: 
aor
Lexeme: 
Person: 
3sg
Linguistic trait: 

Lines where umrè appears

Trŭnčovica 2: 32 - dòkət umrè d’àdu be dàj mi də urɤ̀ be d’àdu
Vŭrbovo 2: 58 - ednòto umrè
Malevo/Xsk 2: 77 - i mlògu mlàdə umrè i mlògu b’e̝še dubrɤ̀ ə ɨ̀kəm
Mogilica 5: 96 - stàrčesù umrè skòro pràixme mu četìrese dèna skòru
Belica 1: 82 - e t'à umrè odàvna
Glavanovci 1: 77 - ta u odraskàla ta lèle ùžas mòre umrè nènčo vodeničàrov

Text copyright © 2011-2016 Ronelle Alexander and Vladimir Zhobov. Texts and other parts of the website may be copied only for non-commercial, research, or educational purposes, provided the source of the material is cited accordingly. Cited material may not include the entire website or substantial portions thereof.
Comments and questions may be addressed to bdlt@berkeley.edu.

Recommended Model for Citations

Bulgarian Dialectology as Living Tradition [2016] (http://www.bulgariandialectology.org, visited on 1 March 2016)
Babjak 1: 13-15. In: Bulgarian Dialectology as Living Tradition [2016] (http://www.bulgariandialectology.org, visited on 1 March 2016)

Token | by Dr. Radut