ut

Meaning: 
of
Lexeme: 

Lines where ut appears

Srebŭrna 1: 91 - ut ə ušàf ut kumpòt ut sùh sùhi suh imìš
Bansko: 55 - pò ùbavò e ut tìkvenìk vèk'e ne mòže sèm ùbuvu
Mogilica 5: 34 - če tòo kòjtu govòri e čàst ut ut tijə hòra
Mogilica 5: 34 - če tòo kòjtu govòri e čàst ut ut tijə hòra
Drabišna 2: 86 - ut ədnɤ̀tə jàbəlkə təkà udr'àzəl ədnɤ̀tə jàbəlkə
Stalevo 3: 31 - ku ìskaš ìzvəd’ n’àkəv drɤ̀n i ut kràvintu ml’àku i ud òfč’utu
Hvojna 1: 37 - səz zel’èni drɤ̀š’č’ìci ut sl’ìvə ut ə n’èštu kuètu e ruždelìvu
Hvojna 1: 37 - səz zel’èni drɤ̀š’č’ìci ut sl’ìvə ut ə n’èštu kuètu e ruždelìvu

Text copyright © 2011-2016 Ronelle Alexander and Vladimir Zhobov. Texts and other parts of the website may be copied only for non-commercial, research, or educational purposes, provided the source of the material is cited accordingly. Cited material may not include the entire website or substantial portions thereof.
Comments and questions may be addressed to bdlt@berkeley.edu.

Recommended Model for Citations

Bulgarian Dialectology as Living Tradition [2016] (http://www.bulgariandialectology.org, visited on 1 March 2016)
Babjak 1: 13-15. In: Bulgarian Dialectology as Living Tradition [2016] (http://www.bulgariandialectology.org, visited on 1 March 2016)

Token | by Dr. Radut