v

Meaning: 
in
Lexeme: 

Lines where v appears

Kolju Marinovo 3: 6 - ə togàə ìməmi si v dvòrə
Kolju Marinovo 5: 16 - a predì ìmalo li e v sèlo sèlo sèloto vudà mnogo
Kolju Marinovo 3: 50 - vəršèm v dvòrə
Kolju Marinovo 3: 52 - v dvòrə si pràjm
Kolju Marinovo 3: 53 - v dvòrə nəpràjm si
Kolju Marinovo 3: 55 - ej təkàvə ploštàtkə takàa v dvòra ìməmi si dikàn’ə kujàtu
Golica 3: 105 - še j val'àlo pək wozìdba v žètva n'e è val'àlo
Golica 3: 106 - v žètva b'ɛ̀še tùj
Žitnica 2: 2 - vkɤ̀šti si kə v dvòrət ìməme bàmn’ə b’erɤ̀ jə sùtrɨn
Garvan 1: 97 - v əltàru nəpràvu isùs ristòs kɤ̀ktu j rəspɤ̀nət nə
Babjak 4: 8 - təkɤ̀f vɤ̀zdux v gɤrdìte tə sə sè.ednò revèš
Bansko: 10 - i ìznenàpraa tòledžàvi kòri ta v gulɛ̀mə tepcìja
Bansko: 11 - ta v drùgə pèčkə drùzi pèčki bɛ̀a onìa stəruvrɛ̀mcki
Bansko: 17 - kakvì bànici ste pra pràite tùka v bànsko
Bansko: 294 - emì ne stè le viždàli tùka v bàncku valɛ̀vica
Malevo/Xsk 1: 26 - ama tùka nalì znàete če čak v dvanàesta godìna se osvoboždàvat
Malevo/Xsk 2: 31 - d’ètu sìgurnu v grədɤ̀ nə usemdesè i dv’è
Malevo/Xsk 1: 51 - tì kàza za balkànskətə vojnà baštà ti učàstvəl li e v nèja
Malevo/Xsk 1: 87 - sigɤ̀ mlàdite izb’àgəhə sìčkite v grədɤ̀ i ustànə s’èlutu màlku
Eremija 6: 75 - e kakò naučì vɤ̀lkət vìe nə v goràta
Mogilica 2: 6 - v gəlɛ̀mi səhàni š'e sìpeš' i bànici š'e stòriš'
Mogilica 2: 16 - pu màlku š'e gu issìpət v gulɛ̀m səhàn
Mogilica 1: 38 - ami vɤ̀lnata ìma li razlìčni imenà v zavìsimost ot tovà otkədè
Mogilica 5: 72 - f edìnijə slučaj stàrɨtè v drùgijə slùčaj stàrisè
Mogilica 5: 121 - sinɔ̀s e bòlen tò ležì v kɔ̀štəsə
Drabišna 1: 41 - kakvò ìmaxte v baxčàta
Kralevo 2: 72 - nìə cəkà ìməme əf onàə kɤ̀štə e dòlu v drùgətə sk kɤ̀štə [unintelligible]
Kralevo 2: 103 - i v dik’èn’ə kət se səberɤ̀t [laughter] tə tɤkɤ̀f b’èše žuòt’ə ni
Kruševo 1: 19 - əmə rəzbul’à sə utkàktu e v grədɤ̀
Kruševo 1: 23 - v grədɤ̀ ìmə i
Kruševo 3: 155 - tə n’èməše vòdə òdilì sme v bəlkàn’ə
Kruševo 3: 160 - v bəlkàn’ə isprà jə dòjdəə i dəšterìte səs m’ène
Leštak 1: 31 - ɤ̀ v gudìnətə kətu nəpràiš š’ès s’èdem kùrsə prez l’ɛ̀tunu i
Leštak 2: 79 - əmhəm kato go vɤ̀rneš v kəkvò g gu slàgate
Šumnatica 2: 30 - tàm rəbòtihə n’àkəkvi izb’àgəə òdiə v zətvòrə [laughter]
Šumnatica 2: 31 - òdihə ednà gudìnə v zətvòrə n’àkvi
Šumnatica 3: 66 - n’àkvə tel’è gu zəkòlite nìe gi pràime v burkàni əv
Šumnatica 3: 68 - v gulɛ̀mite burkàni
Šumnatica 3: 183 - agà n’èməše v burkàne p’ìti pàk
Šumnatica 3: 200 - v burkàni ne sɤ̀ rəzvàl’ə
Skrŭt 1: 214 - v dùpkata kadè e dùpkata ràlceto a izorà
Stalevo 3: 1 - əmi kato e n’àmalo tenekìi sìreneto v kvò sa go dəržàli
Stalevo 1: 142 - nɨ̀ti̥ ìmə i nɨ̀tit’ȅ gr’èben’ i v gr’èben’ə s
Huhla 1: 35 - dròb'en'e pək n' jàm n'è jà nəpr'èš nəl' b'àh v bòl'nicətə
Huhla 5: 39 - kədè ja lov'àxa rìbata tùkə v
Huhla 2: 48 - ìma li pò stàri ot tèbe v sèloto
Huhla 2: 70 - tùka ìmaše li učìlište v xùxla
Vŭglarovo 2: 86 - s’èki v dvòrə si
Brŭšljan 4: 50 - kəvàl':e tùkə v grədɤ̀ št'à də ìdeme v burgàs
Brŭšljan 4: 50 - kəvàl':e tùkə v grədɤ̀ št'à də ìdeme v burgàs
Černovrŭx: 49 - v bɤlgàrijə təkà li e bilò nəfs'àkədi vìš tùj ni znàm
Černovrŭx: 61 - ne gù pràat v dvòrovete f kɤ̀štata
Gela 3: 15 - kàkto se govòri v gelà
Gela 3: 20 - lɛ̀tnu vrɛ̀me sme v gelà zìmata sme f smòl'an
Gela 2: 24 - drùk v žègana kakvònu si stòriš
Gela 2: 65 - əku i za v balgàrija balgàrija ne štè da e
Gela 2: 72 - ud gòspud'a jə dušlò òtɤ aku e sàmu v balgàrija
Gela 2: 77 - a v bìblijasa pòvn'am pìše dvèhìl'adnata gudᶤìna
Gela 2: 78 - tò s dvèhìl'adnata i dvanàesta gudɨìna e zapìsanu v bìblijata
Gela 3: 81 - v gelà
Gela 3: 82 - v gelà
Stikŭl 3: 36 - v gelà
Stikŭl 3: 37 - v gelà
Stikŭl 2: 81 - tè stànvət hùbəvu əmə nèməm ne mì sə urəštìsvə v burkàne
Gorno Vŭršilo 1: 9 - ednà vejàčka dṛ̀n dṛ̀n dṛ̀n [laughter] dṛ̀n tḁ dušàta ti dòe v zabìte
Gorno Vŭršilo 2: 22 - v ixtimàn živɛ̀e momčèto momìčeto si živɛ̀e tùk si vəv vṛšìloto
Gorno Vŭršilo 2: 25 - t'à rabòti v lùdnicata gòre gotvàčka e
Gorno Vŭršilo 2: 62 - emi kòj sàdi càrevici nìe ne sàdim càrevici v nàšto vṛšìlo
Stančov Han 3: 1 - mlàdijə nəròt izb’àgə v grɤdɤ̀ sìčkijə ustài səd’è stàrciti tùkə
Stančov Han 1: 25 - t’è pudìri stànәxә pòviči әvràm stujànuf tàm kuìtu pòviči v zәvòdi
Stančov Han 3: 33 - i zəminàvət zə v grɤdɤ̀ kàrət nə vəgòni
Sŭrnica 2: 2 - sàmo mɤžète li nə xòdexa v nə goràta na ràbota
Sŭrnica 1: 22 - v burgàs ž’itàruvu sme òd’eli s məž’ɤ̀ mi nə puč’ìfkə
Sŭrnica 2: 51 - idnìč’ku pu idnìč’ku š’ə gi prikàrəš’ v gur’ɤ̀štətə vòdə f kəzànə
Sŭrnica 4: 89 - v bəkɤ̀reni àrkumi gòtvihme nəpr’èš’
Vasiljovo 2: 4 - da pasɛ̀t i si sə podṛžèli i v gradɛ̀ kɤ̀štite
Vasiljovo 1: 22 - ìma:me bràt tòj se kàzvaše gàčo tòj zagìna v dòbrudža
Vŭrbina 3: 52 - v grədɨ̀nətə i ut tùkə du i tùkə im’èš’e
Vŭrbina 3: 65 - užɛ̀ci gu sèeme l’ɛ̀hi l’ɛ̀hine v grədɨ̀nənə hi nəsèeme
Belica 2: 30 - fkàra si gi v armàna ogràdim gi na kupnì
Belica 3: 55 - màsloto obèreš obèreš a v butàlkata kakvò ostàva
Belica 2: 142 - desetìna dvanàese samùna takìva è čèkam go v nuštuvìte ta ftàsa
Belica 2: 179 - ìmaše li dèn v godìnata vɤf kòjto se pràv'at pòdnici
Oborište 1: 26 - ami noštovì tòj si ftàsa v noštovìte pòsle vov
Oborište 1: 33 - à nè tùrta sɤdè kogà sa pečè v onìja
Oborište 2: 93 - mòže i òšte v momènta da zavalì dòkato e
Petrov Dol 1: 24 - nɤ trì jim’enà slàgɤmi tùj d’it’èto ə žə v guràta
Tihomir 1: 99 - agà gu pàk vd'èneš vɤf nìtᵚi i v gr'èbene
Breste 3: 21 - i da ìdes da sa vìdiš sestrɤ̀ mi žènena v drùgo selò
Breste 3: 82 - a na tləkɤ̀ta za tàa deka te vìka v kɤ̀štata

Text copyright © 2011-2016 Ronelle Alexander and Vladimir Zhobov. Texts and other parts of the website may be copied only for non-commercial, research, or educational purposes, provided the source of the material is cited accordingly. Cited material may not include the entire website or substantial portions thereof.
Comments and questions may be addressed to bdlt@berkeley.edu.

Recommended Model for Citations

Bulgarian Dialectology as Living Tradition [2016] (http://www.bulgariandialectology.org, visited on 1 March 2016)
Babjak 1: 13-15. In: Bulgarian Dialectology as Living Tradition [2016] (http://www.bulgariandialectology.org, visited on 1 March 2016)

Token | by Dr. Radut