vəf

Meaning: 
in
Lexeme: 
Linguistic trait: 

Lines where vəf appears

Kolju Marinovo 4: 6 - i dvèti stərnì ž’ulezà sə pɤk nəpràveni təkà vəf kàməka
Kolju Marinovo 4: 59 - è vid’àlə vəf snìmkə
Golica 2: 21 - b'àxme vəf kozìčino vəf erkèč b'àxme i dojdòxme pešà tùka
Golica 2: 21 - b'àxme vəf kozìčino vəf erkèč b'àxme i dojdòxme pešà tùka
Trŭnčovica 1: 23 - i dɨ̀gət drèxite nə mumàtə utɨ̀vət vè̟če vəf mòmkuvite dvòri
Malevo/Xsk 1: 40 - vrəždɤ̀ əmə tùkə vəf s’è̝lu mòj mòjə d’àdu i tùkə
Malevo/Xsk 1: 44 - kugàt də utỳvə vəf turcìjə spà tùka u nàs
Malevo/Xsk 1: 161 - i da k pòldzvət pə i tugàvə ə pribɨ̀rəhə pəmùkə vəf kuperàcijətə
Malevo/Xsk 1: 213 - kòj kəd’èt nàjde təkà ko nə kògət e pò t’àsnu vəf dvòrə
Malevo/Xsk 1: 248 - pɤ̀l’n’ət gu vəf čuvàl’e i s kərùcətə nə udèncətə
Eremija 3: 56 - vəf kakvò go sèexte
Mogilica 1: 10 - à nəvlàč'iš vɔ̀lnənə vəf tò segà ìmə tàm
Mogilica 5: 16 - i tɤ̀j vəf mumèntə se izvɤ̀ršvə vrème segàšno vrème
Mogilica 5: 18 - a glàdnite e vəf mìnəlu vrème
Mogilica 6: 18 - m'ètnət vəf fùrnənə ədìn č'ɛ̀z gòre.dòlu ispeč'è se i àjde
Mogilica 6: 21 - nèma li žàr vəf fùrnana
Mogilica 3: 44 - i vəf vəf fs'àka kòšta li si imɛ̀še təkòvə
Mogilica 3: 44 - i vəf vəf fs'àka kòšta li si imɛ̀še təkòvə
Mogilica 3: 46 - vəf fs'àka kòšta li imɛ̀še
Mogilica 1: 59 - kakvì mahalì ìmaše vəf sèloto pòmniš li gi kàk se kàzvaha
Mogilica 5: 64 - i stàrise i stàrit'e i t'à vlìzə vəf k'ùpə
Mogilica 3: 113 - f tèkezesètu dəjɛ̀č'kə sèdem gudìni vəf ə dòlu etɤ̀s fèrmə
Mogilica 5: 128 - vìš segà tò ponèže e vəf s'èlunu ili e ukulu
Mogilica 5: 132 - sinɤ̀ i ležì vəf kòšnicə bòlen še kàže
Dolno Ujno: 35 - vəf kɤ̀štətə
Dolno Ujno: 190 - əmi da za sedènka tòlkova tòlkova vəf ednà kɤ̀šta
Dolno Ujno: 191 - e pa vəf ednà kɤ̀šta razbìra se
Kralevo 2: 26 - təkà če sàm č’e ispɨ̀cəž gu tùk vəf p’èčkətə n’è e
Kralevo 1: 70 - pò b’èdnite hòrə vəf t’èkezes’ètu vl’àzəhme də ràptime tùkə [laughter]
Kruševo 3: 89 - əmì vəf snìmkite vid’àx
Leštak 1: 27 - dukàrəhme dɤ̀skite ut sləvèinu zə dvà dèn’ə vəf kìril i benkòvski
Leštak 3: 63 - zərnòtu vəf həmbàre ud’èlnu vəf čuvàli
Leštak 3: 63 - zərnòtu vəf həmbàre ud’èlnu vəf čuvàli
Leštak 3: 73 - ustàvə č’ìstu žitòtu səbìrət si gu f vəf č’uvàl’e f əmbàre
Leštak 3: 159 - zəbùčkə jə vəf prɤ̀stite də nì sə purèzvə kətu žʌ̀ne ženàta
Leštak 3: 185 - əmhəm əmhəm tɤ̀j i pòsle kato go zanesète vəf plèvnikə
Leštak 3: 200 - əmi ìmə vudenìci̥ ìmə vəf l’èskə vudenìci̥ kədètu ìmə hòrə pu rekʌ̀tə
Leštak 3: 293 - dèto vlìza vəf ču vəf həlkɤ̀ta
Leštak 3: 293 - dèto vlìza vəf ču vəf həlkɤ̀ta
Šumnatica 1: 46 - vəf amèrikə dəlì e segà tòlkuvə
Šumnatica 3: 84 - šə gu iscədìš vəf ədìn pekùl’ čìstu
Šumnatica 3: 86 - pekùl’če i še gu istɤ̀rsiš vəf təvàtə i gà se iscedì
Šumnatica 1: 99 - vəf jugoslàvijə
Šumnatica 3: 197 - sidì vəf štàgə əf štàgə i
Stalevo 4: 26 - tə nèjnətə sèstrə pristànə nə əd’ɨ̀n ərgàt’ɨn vəf
Stalevo 1: 150 - a vəf t’àx
Vŭglarovo 1: 132 - təkà i peč’ehme vəf təkɤ̀j
Bangejci 2: 15 - a mumìti si ustàvət vəf s'èlutu
Bangejci 1: 27 - ə ìmәm dәšter’ɤ̀ t’à žuv’èe vəf grədɤ̀ әmә si ìdәt
Brŭšljan 1: 7 - sl'et tvà pres č'etìres i dev'ètə gudìnə brəzùvəne t'èkezes'ètu vl'àzəne vəf
Brŭšljan 1: 8 - t'èkezes'ètu i pòčnəhne də rəbòtim zədrùžnu tàm i vəf n'ègu rəbòtix
Brŭšljan 1: 10 - vəf t'èkezes'ètu tugàvə [cough] pɤ̀rvite gudìni sr'ɛ̀štəne gul'ɛ̀mi trùdnusti
Brŭšljan 1: 22 - dujàhne gi prenàs'əhme ml'əkòtu səs məgàretə vəf s'èlu du pùntə
Brŭšljan 1: 23 - kəd'ètu beše vəf s'èlutu i təkà prutìč'əš'i cal c'ɛ̀lijə sezòn
Brŭšljan 1: 24 - nə ràbutə vəf živutnuvɤ̀tsvu̥
Brŭšljan 1: 33 - ami tìjə zənəjàtite vəf s'èlutu sə t'àh elì vəv ž'ivutnuvɤ̀svutu̥
Brŭšljan 1: 34 - š'e̥ si̥ ufč'àr' jelì š'e sì vəf pul'evɤ̀svutu č'ufč'ìe
Brŭšljan 1: 37 - e təkà prutìčəše ràbutətə vəf pul'evɤ̀svu
Brŭšljan 1: 93 - lìsnikuf furàš' nə n'àkuj pràexə i tò vəf màlku kulìč'esvu
Černovrŭx: 6 - nè še zakačìm tùj ne flìzə segà vəf
Černovrŭx: 8 - dà vəf svàdbətə
Černovrŭx: 54 - s'èki si gòtvi zənàs'ə ə gòtv'ət pòvečeto vəf sùxo səstujànie
Gela 3: 54 - i àjde pà vəf smòl'an nɤ kàrat tàm da žuvèeme
Gela 2: 104 - ezgà vəf àvgus
Stikŭl 3: 35 - vəf ɤ
Stikŭl 1: 55 - nə nə kəlendàr’:te ezgà vəf tòj nə ftò̝ri àvgus
Stoilovo: 16 - vəf p’ètək velìki p’ètək vəf ə p’ètək srèštu sɤ̀buta sutrintɤ̀
Stoilovo: 16 - vəf p’ètək velìki p’ètək vəf ə p’ètək srèštu sɤ̀buta sutrintɤ̀
Stoilovo: 17 - vəf č’etvɤ̀rtək ə vəf ə sɤ̀butə sutrintɤ̀ hòdime tə gu pugreb’ème
Stoilovo: 17 - vəf č’etvɤ̀rtək ə vəf ə sɤ̀butə sutrintɤ̀ hòdime tə gu pugreb’ème
Stoilovo: 21 - nə drùgijə tùvə drùgijə dèn’ sɤ̀butə vəf ned’ɛ̀l’ə sutrintɤ̀
Malevo/Asg 3: 3 - še slòžiš vəf tòrbəta kvòtu tr’àbvə
Malevo/Asg 2: 13 - vəf kàməni də rəstè tvà dɤ̀rvu
Malevo/Asg 1: 29 - səs màlku kìsəlu ml’əkò mu slòžim’e vəf ə rəzbìjeme gu
Malevo/Asg 1: 30 - i gu zəvìjeme vəf sədʌ̀t f kujètu gu kvàsim
Malevo/Asg 2: 43 - sl’et kətu izbɤ̀rkəme ml’àkutu nìe gu bɤ̀rkəme vəf spec’àlni centrəfùgi
Malevo/Asg 2: 96 - i krəkàtə mə bul’èt š’ìpuve mi stànəhə vəf kulenàtə
Pavelsko 2: 36 - əmə n’è e vəf
Hvojna 2: 15 - əmi rɤ̀š’ sə s’àvə jèseno vr’èm’e rəštɤ̀ i vəf pu gèrg’uvdèn
Hvojna 1: 51 - pr’et š’ɛ̀renijə kàmək vəf čɤ̀rkvətə s’àkə čɤ̀rkvə ìmə š’ɛ̀ren kàmək
Prestoj: 32 - vəf n’àkui kànči təkòvə i nìi pìem i sə ràdvəmi
Prestoj: 48 - tuvà ut ə təvɤ̀tə sìpvət vəf təgàrə
Prestoj: 51 - kət pàdnət kustìlkiti sa vrɤ̀štə ubràtnu pàk vəf təvɤ̀tə
Široka Lŭka: 11 - vəfkɤ̀šti vəf kɔ̀štata i vəf xəmbàr’a gu sìpu̥vamɤ pòsle pàk
Široka Lŭka: 11 - vəfkɤ̀šti vəf kɔ̀štata i vəf xəmbàr’a gu sìpu̥vamɤ pòsle pàk
Široka Lŭka: 14 - prašìm gu vəzrìvamè gu izvàdamè gu kàrame vəf čuvàli
Široka Lŭka: 15 - i tùrim gu pàk vəf ròpata zìmnu vrɛ̀m’a
Široka Lŭka: 48 - vəf kɔ̀štasa i sɤm sì sɤm ràždala
Stančov Han 1: 24 - vɤ̀glištə skàrvɤt tàm pòviči̥tu xòrə i ràbut'èxə i tùkənək vəf tr'àvnə
Stojkite 2: 2 - tùriš si gi vəf turbìcana tùriš si hl’àpč’e za òb’et
Stojkite 2: 12 - də gu kàrat də gu nasìpvat səs krìni vəf č’uvàle
Sŭrnica 4: 26 - nè vəf ə kòlko stài ìmaxte kòlko
Sŭrnica 2: 89 - izvərìme gu n’ègu vəf kəzànə izvərìme izvàdiš’ n’ègu màhniš’
Trjavna: 105 - za dvà čàsə slàgəž gu vəf edìn cidàk təkà
Trjavna: 180 - àgənci tò òšti kətu e sukàlči ìmə məjɤ̀ vɤ̀tri vəf n’ègu si̥
Trjavna: 181 - vəf səmòtu təkòvə
Vŭrbina 2: 6 - ejtàm nə wòderən nə dɤ̀skin’e kəd’è̝ š’e gu zbɨ̀rəš’ vəf pɤrstɤ̀n
Vŭrbina 4: 37 - i gu vɛ̀eme i gu zbìrəme vəf čuvàlite po po nàšenski
Vŭrbina 3: 105 - vəf fəf wògən’en fəf bəžɛ̀ i s nə verùgə
Belica 3: 18 - togàva màlko lèko go razbṛ̀kvaš vəf ednò torbè otᵊ tenzùx kṛ̀pi
Oborište 1: 61 - pedesè è znàči predì tovà vəf ə onìja stàrite
Gorna Krušica 2: 16 - vəf tàzi fùrna
Tihomir 3: 12 - žìtut f kapàn’ḁ vəf takòvə jɛ̀sla ìma napràvena čumènt tàm go slòžiš
Iskrica 1: 28 - dòjdaa vəf nàs nàšte sə pudgòtvia màndžə xl’àp tugàə n’àməše fùrnə
Iskrica 3: 44 - zəkòl’əd gu pràəd gu c’àlu gu pečàə vəf fùrni
Iskrica 3: 49 - zəšìjəd gu pàk i gu slàgəə vəf fùrnətə də sə upičè
Iskrica 1: 53 - nìe n’àməme čèrkvə tùkə vəf sèlu vìkət pòpə
Iskrica 2: 56 - du četvɤ̀rtu udelènie i pòsle zəvənà:me də òdim vəf mədr’èc
Iskrica 2: 57 - əmə kətu òdɛme vəf mədr’èc nìe n’àma:me obùfki tugàə n’àməše nìštu̥
Iskrica 3: 90 - vəf kušàrətə pàg gi izduìm i nìe l’àgəme də spìm

Text copyright © 2011-2016 Ronelle Alexander and Vladimir Zhobov. Texts and other parts of the website may be copied only for non-commercial, research, or educational purposes, provided the source of the material is cited accordingly. Cited material may not include the entire website or substantial portions thereof.
Comments and questions may be addressed to bdlt@berkeley.edu.

Recommended Model for Citations

Bulgarian Dialectology as Living Tradition [2016] (http://www.bulgariandialectology.org, visited on 1 March 2016)
Babjak 1: 13-15. In: Bulgarian Dialectology as Living Tradition [2016] (http://www.bulgariandialectology.org, visited on 1 March 2016)

Token | by Dr. Radut