vəf.kɤ̀šti

Meaning: 
at.home
Lexeme: 
Other: 
adv

Lines where vəf.kɤ̀šti appears

Leštak 3: 203 - əmhəm əmhəm a vəf.kɤ̀šti ìmaxte li si vodenìci təkìva
Iskrica 1: 54 - tòj ud drùgu sèlu bèše̝ duvàdə venčàvə nə tùkə vəf.kɤ̀šti

Text copyright © 2011-2016 Ronelle Alexander and Vladimir Zhobov. Texts and other parts of the website may be copied only for non-commercial, research, or educational purposes, provided the source of the material is cited accordingly. Cited material may not include the entire website or substantial portions thereof.
Comments and questions may be addressed to bdlt@berkeley.edu.

Recommended Model for Citations

Bulgarian Dialectology as Living Tradition [2016] (http://www.bulgariandialectology.org, visited on 1 March 2016)
Babjak 1: 13-15. In: Bulgarian Dialectology as Living Tradition [2016] (http://www.bulgariandialectology.org, visited on 1 March 2016)

Token | by Dr. Radut