vɤ̀lnə

Meaning: 
wool
Gender: 
f
Lexeme: 
Number: 
sg
Linguistic trait: 

Lines where vɤ̀lnə appears

Srebŭrna 2: 83 - də ti kàžə dvənàjs kilà vɤ̀lnə səm gùdilə
Stalevo 1: 25 - təkà č’èpkəj tàə vɤ̀lnə zə ə rəsč’èpkə zə a rəsč’èp
Huhla 2: 86 - mi òt' kò də pràim še pred'ène be čèpkəne vɤ̀lnə še prid'ène
Graševo: 99 - mi vɤ̀lnə ìməše i mirinòsnə ìməše i krəstòskə ìməše
Graševo: 100 - pə i ud dɤ̀lgə si vɤ̀lnə
Sŭrnica 2: 50 - mə ìməž d’èset mə ìməž dvàjsi runà vɤ̀lnə i sìč’ki
Sŭrnica 2: 126 - səs čèrnə vɤ̀lnə
Iskrica 3: 116 - b’àə sè təkìvə dɤ̀lga vɤ̀lna òstrə vɤ̀lnə i t’à

Text copyright © 2011-2016 Ronelle Alexander and Vladimir Zhobov. Texts and other parts of the website may be copied only for non-commercial, research, or educational purposes, provided the source of the material is cited accordingly. Cited material may not include the entire website or substantial portions thereof.
Comments and questions may be addressed to bdlt@berkeley.edu.

Recommended Model for Citations

Bulgarian Dialectology as Living Tradition [2016] (http://www.bulgariandialectology.org, visited on 1 March 2016)
Babjak 1: 13-15. In: Bulgarian Dialectology as Living Tradition [2016] (http://www.bulgariandialectology.org, visited on 1 March 2016)

Token | by Dr. Radut