vɤ̀lnətə

Meaning: 
wool
Gender: 
f
Lexeme: 
Definiteness: 
def
Number: 
sg
Linguistic trait: 

Lines where vɤ̀lnətə appears

Srebŭrna 2: 16 - štòtu nìštu ni plàštət vɤ̀lnətə
Srebŭrna 2: 44 - vɤ̀lnətə jə̟ pàrim
Kruševo 3: 28 - i š’e tɤ̀kə š’ im š’e nəvlàč’im vɤ̀lnətə
Kruševo 3: 153 - s’ètne isper’èm vɤ̀lnətə
Stalevo 1: 34 - vɤ̀lnətə f rəkʌ̀tə dəržìš i təkà i zə vrʌ̀tkəš i
Stalevo 1: 39 - d’et sə mùcə vɤ̀lnətə
Bangejci 2: 27 - d'èt ə vɤ̀lnətə i nə n'ègu
Sŭrnica 2: 44 - məzninɤ̀tə də izləz’è serɤ̀tə nə vɤ̀lnətə pupàriš’ jə təkòənə

Text copyright © 2011-2016 Ronelle Alexander and Vladimir Zhobov. Texts and other parts of the website may be copied only for non-commercial, research, or educational purposes, provided the source of the material is cited accordingly. Cited material may not include the entire website or substantial portions thereof.
Comments and questions may be addressed to bdlt@berkeley.edu.

Recommended Model for Citations

Bulgarian Dialectology as Living Tradition [2016] (http://www.bulgariandialectology.org, visited on 1 March 2016)
Babjak 1: 13-15. In: Bulgarian Dialectology as Living Tradition [2016] (http://www.bulgariandialectology.org, visited on 1 March 2016)

Token | by Dr. Radut