vɤ̀rnə

Meaning: 
return
Aspect: 
P
Verb form: 
pres
Lexeme: 
Person: 
1sg

Lines where vɤ̀rnə appears

Žitnica 1: 8 - priz bəìrə kɤ̀ktu j ə dɤ̀lək vè̟ke̝ bəìrət i žə sə vɤ̀rnə
Markovo: 17 - tòj sv’èkərə kəzàl ə n’àmə də sə vɤ̀rnə
Markovo: 18 - pedes’èti̥ pòlk gi izbìli n’àma sə vɤ̀rnə əmə t’ì rəbutì
Iskrica 3: 7 - pəsè ufcèti i às kətu si vɤ̀rnə ud učìlištu kətu rɤ̀t

Text copyright © 2011-2016 Ronelle Alexander and Vladimir Zhobov. Texts and other parts of the website may be copied only for non-commercial, research, or educational purposes, provided the source of the material is cited accordingly. Cited material may not include the entire website or substantial portions thereof.
Comments and questions may be addressed to bdlt@berkeley.edu.

Recommended Model for Citations

Bulgarian Dialectology as Living Tradition [2016] (http://www.bulgariandialectology.org, visited on 1 March 2016)
Babjak 1: 13-15. In: Bulgarian Dialectology as Living Tradition [2016] (http://www.bulgariandialectology.org, visited on 1 March 2016)

Token | by Dr. Radut