vɨ̀kə

Meaning: 
call
Aspect: 
I
Verb form: 
pres
Lexeme: 
Person: 
3sg
Linguistic trait: 

Lines where vɨ̀kə appears

Trŭnčovica 1: 9 - təkivə ràbuti sə vɨ̀kə bəščɤ̀ i dàlə se e mumàtə vèče
Trŭnčovica 2: 59 - də jədè̟m jàdejme se čìčɨ kəkò žə pràim vɨ̀kə
Žitnica 1: 10 - samɨ̀čkə vɨ̀kə də gu berɤ̀ pək ə bəštà mi bèše čubàn
Malevo/Xsk 2: 37 - ud d’è̝set gudɨ̀ni pòčvəš də pred’è̝š vɨ̀kə də sə ùčiš
Malevo/Xsk 2: 75 - [laughter] kədè ə jà təkà ɨ̀kəm bàbə vɨ̀kə ɨ̀kəm tò
Kralevo 1: 11 - mòži vɨ̀kə č’e màlku mi plàtət əmə pàk b’è̝hme duòl’ni
Kralevo 1: 33 - ò i bàbo oh vɨ̀kə t’kiə ràpti [laughter]

Text copyright © 2011-2016 Ronelle Alexander and Vladimir Zhobov. Texts and other parts of the website may be copied only for non-commercial, research, or educational purposes, provided the source of the material is cited accordingly. Cited material may not include the entire website or substantial portions thereof.
Comments and questions may be addressed to bdlt@berkeley.edu.

Recommended Model for Citations

Bulgarian Dialectology as Living Tradition [2016] (http://www.bulgariandialectology.org, visited on 1 March 2016)
Babjak 1: 13-15. In: Bulgarian Dialectology as Living Tradition [2016] (http://www.bulgariandialectology.org, visited on 1 March 2016)

Token | by Dr. Radut