v

Meaning: 
to
Lexeme: 

Lines where v appears

Kralevo 2: 109 - ə v dik’èn’ə kòj hòdehə nəl sàmu mɤ̀škite hòdehə nə dik’èn’ə
Kralevo 2: 113 - ž’èncki ne hòdehə v dik’èn’ə nè
Zabernovo: 38 - səs č’ètiri p’èd zɤ̀bə č’èrpvəme i fɤ̀rl’ime v vɤ̀zduət
Sŭrnica 2: 3 - ami məž’ète si rəbòtehə trùp’e si kàrəhə v ìndulə naprèš
Belica 3: 12 - što nì trèbe ìdem v ixtimàn ta si kùpime

Text copyright © 2011-2016 Ronelle Alexander and Vladimir Zhobov. Texts and other parts of the website may be copied only for non-commercial, research, or educational purposes, provided the source of the material is cited accordingly. Cited material may not include the entire website or substantial portions thereof.
Comments and questions may be addressed to bdlt@berkeley.edu.

Recommended Model for Citations

Bulgarian Dialectology as Living Tradition [2016] (http://www.bulgariandialectology.org, visited on 1 March 2016)
Babjak 1: 13-15. In: Bulgarian Dialectology as Living Tradition [2016] (http://www.bulgariandialectology.org, visited on 1 March 2016)

Token | by Dr. Radut