vèče

Meaning: 
already
Lexeme: 
Other: 
adv

Lines where vèče appears

Golica 3: 151 - às sigà vèče
Trŭnčovica 1: 9 - təkivə ràbuti sə vɨ̀kə bəščɤ̀ i dàlə se e mumàtə vèče
Stakevci 1: 11 - tàm ìma selà golèmi vèče
Stakevci 3: 41 - tì si si vèče zaredìl za tùj rekìju
Repljana 1: 50 - ta mi mìnu nè e me vodìla vèče
Repljana 3: 60 - proletɤ̀ kat mìne gerg’òvden kat se stòpli vèče
Vŭrbovo 3: 16 - vèče tùrcitȉ nablègaju da g'u ùznu i òn [laughter] òn tegàj
Dolno Draglište 1: 8 - kəkvò mòtəš štòtu tòj mòta vèče koncìte kəkvò mòtəš
Dolno Draglište 2: 8 - rəbòtame sè s pòsnu jàdene sètne vèče kət dòe pà velìjden
Dolno Draglište 2: 9 - vèče pà se bujədìsa: červèni jàjca pà se ublàžime
Dolno Draglište 2: 12 - tàm vèče se jàgne zəkòl'e jadè se pìe se
Dolno Draglište 1: 36 - bèga: si vèče tàm dèkə sme nə sedènkətə
Malevo/Xsk 1: 171 - kato se po podadè vèče tvà žìtoto kakvò go pràixte
Malevo/Xsk 1: 260 - a pòsle kàk se mèsi xl’àbə vèče
Eremija 3: 32 - ama kato ostanàx sàma vèče ne mòga
Eremija 1: 58 - na kràjo vèče na parìte
Eremija 5: 77 - sà sam stàra vèče a mlàda kogà bèh če si iskòpa
Eremija 6: 95 - i vèče ne ojdò
Dolno Ujno: 298 - [laughter] a ama kək jà lì ti kazvà vèče ne znàm
Dolno Ujno: 310 - stìga vi vèče [laughter] tì tì me iz izləgà
Godeševo 4: 9 - udv'àvəš gu i pòčvəš veče kòlkutò e gu prenàs'əš
Kovačevo 1: 26 - ama tè ne sɤ̀ li se xarèsali vèče momčèto i momìčeto
Leštak 1: 72 - kakvò e tovà vèče čeverm’ʌ̀ sìgurnu kàk se prài
Šumnatica 3: 62 - kàk se kàzva tò sled kato go nadrobìš kàk se kàzva vèče
Skrŭt 1: 11 - à tovà e vèče
Skrŭt 2: 115 - u nedèl’a t’à vèče tàm ublèčena sìčku vàlutu tùreno ali nè
Huhla 6: 83 - vèče da ne gò obɤ̀rnaxte na vojnà bè
Gela 1: 9 - nàči telòtu sə iznòsɨ vèče i vᶤìkə stᶤìga [laughter]
Gorno Vŭršilo 2: 48 - sɤ̀ga kòj še ta dìri vèče nèma
Gorno Vŭršilo 2: 64 - sɤ̀ganka nèma ne sàdim càrevici vèče òti nèštat da stàjat
Gorno Vŭršilo 2: 74 - mlɛ̀koto go sìra sɤs vèče stàja pèt šèz godini go sìra
Graševo: 95 - vèče smètəš zə štò ke jə slòžiš za kìtenìk le
Malevo/Asg 2: 21 - vèče nəlì izl’èzəhə məš’ìni jà si zemàx ednà plàničkə
Sŭrnica 2: 26 - a segà vèče slàgate li nè
Sŭrnica 1: 101 - vèče e rodnìna dà
Sŭrnica 1: 153 - i gi opàšat i tè vèče tovà e
Belica 3: 24 - tovà što sè tečè ot kṛ̀pata vèče sìreneto si ostàja f cedìlničeto
Belica 3: 31 - i gu pòsle vèče cvikɤ̀ na prasèto
Belica 1: 44 - tàm ni srèšnat vèče na gàrata slèzem na plòv na pazardžik
Belica 2: 55 - žìtoto baškɤ̀ priberèm i tovà i pòsle vèče
Oborište 2: 87 - nìvata i sə xòrata koìto vèče mògat da ìdat
Oborište 2: 130 - momìčeta momčèta koèto e vèče nàj pòsle
Sveta Petka 3: 30 - t’à e vəstanovìta plɛ̀mn’ata vèče n’e e katu pò rànu
Sveta Petka 1: 95 - aha tovà vèče ot tèbe zavìsi
Sveta Petka 3: 110 - s’à sàmu edèm vèče ud drùgu n’èmə bèləvìcə hɤ̀
Gradec 1: 63 - ustàta mi sa vèče otròven čovèk i tovà e [cough]
Gradec 1: 76 - otkòlko da sa nadùvam tḁ̀m i jà sa paralezìra vèče i nèš
Gradec 1: 78 - ne mòe da òdim i kogà ìdem vèče prèmrem
Gradec 1: 82 - koto vèče se naduvà naduvà i kogà da se izòdim
Gradec 1: 83 - napràvo kàmik vèče premrè na stòla premrè
Vladimirovo 1: 56 - vèče ne znàm sìčko sə istrèbi
Vladimirovo 3: 77 - è ot pìleto vèče
Gorna Krušica 1: 26 - i vèče pòčneme da vrɤtìme na kàmɤnìte kato na vodenìca
Gorna Krušica 1: 91 - jà sam takà ahà izvrɤtì okol kòno i svàli vèče
Gorna Krušica 1: 92 - i i togàva vèče navɤ̀tre flèznat takàmu tàmo flèznat mlàdite
Gorna Krušica 1: 103 - togàva vèče go slàgat na vratàta seà ne znàm ki
Tihomir 3: 33 - stàva vèče na vòl
Iskrica 2: 25 - vudɤ̀tə gə nòsim màlku pò dəl’èč əmə n’àməše̝ pudìr’e vèče
Iskrica 2: 46 - kato zème̝ vèče də pàdət məglìti sə zème̝m i pòčvəme
Iskrica 2: 51 - i pudìre vèče kətu dɤ̀t čùlui tugàvə gu zìməme i gu pràəm
Iskrica 3: 66 - idɤ̀t i pìjət igràjət xurà rəčenìci du vičirtɤ̀ i vičirtɤ̀ vèče
Iskrica 3: 82 - è kətu puràsnət àgəncàtə vèče zə ufc’èti gi iskàrvəme vèči
Salaš: 93 - i tegàj pòsle pòčva vèče da se pribìra nalì kat okòpamo svè
Bela 1: 8 - na ednì naši bratofčèdi u vèlingràt tè ne ìdvat vèče tùka
Bela 1: 36 - vèče bòlen ne mòže mɤžɤ̀ mi go pensionìra tovà bèše pokràj prevràta
Bela 1: 49 - onì dvè umrèe dvè ustànae i otogàva vèče ne kupùva òn prasè
Bela 1: 69 - e tùka na na baìra a jà natàm vèče zamìna obikòli
Breste 2: 65 - ma ti kàzvam ama tovà sa svŗšì vèče
Breste 3: 93 - kotò propèjat petlìte i nìe znàem vèče če e kɤ̀sno
Dolna Sekirna 3: 88 - ìdu razdèluju lovdžìjete od dèka vèče nèmaše lovdžii
Glavanovci 3: 70 - togàva bèxa zaklàli prasètata vèče i dàvaxa sušenìci
Glavanovci 1: 88 - amì ìmaše vèče počnàxa u stò u dòma
Bosnek 3: 13 - i kàže tì mi go dàde evrèjče òn go e krɤstìl vèče detèto

Text copyright © 2011-2016 Ronelle Alexander and Vladimir Zhobov. Texts and other parts of the website may be copied only for non-commercial, research, or educational purposes, provided the source of the material is cited accordingly. Cited material may not include the entire website or substantial portions thereof.
Comments and questions may be addressed to bdlt@berkeley.edu.

Recommended Model for Citations

Bulgarian Dialectology as Living Tradition [2016] (http://www.bulgariandialectology.org, visited on 1 March 2016)
Babjak 1: 13-15. In: Bulgarian Dialectology as Living Tradition [2016] (http://www.bulgariandialectology.org, visited on 1 March 2016)

Token | by Dr. Radut