vèčer

Meaning: 
evening
Gender: 
f
Lexeme: 
Number: 
sg

Lines where vèčer appears

Dolno Draglište 3: 24 - brɤ̀kəme brɤ̀kəme vèčer pudmèsime də č'ìsne
Dolno Draglište 3: 36 - də se ispekà jàgnetàtə vèčer izvàdimè i gutòvi
Eremija 4: 16 - nòšno vre vèčer kato vèče si se prìbera
Dolno Ujno: 145 - sedènk'a na vèčer kato se səbèrat momčèta momìčeta
Skrŭt 3: 64 - tàa vèčer k’e napràim bànica isprɤ̀žim petèl li k’e zakòl’at
Gorno Vŭršilo 2: 77 - onàa vèčer kadè večèra me digàa ta im davàx
Petŭrnica: 6 - dòeše vèčer ednà vèčer si dodòjme ot kɤ̀rɤ̥ sednàjme
Petŭrnica: 6 - dòeše vèčer ednà vèčer si dodòjme ot kɤ̀rɤ̥ sednàjme
Petŭrnica: 50 - àjde trɤgnàjme po kɤ̀rɤ ràbutim [cough] dòəme si vèčer
Vladimirovo 2: 19 - pa svàdbi pa kəto zasvìri mùzikata od zàran do vèčer
Iskrica 1: 41 - čàk nə svàdbətə kət sə nəprài svàətə drùgətə vèčer
Iskrica 3: 88 - c’àla vèčer
Iskrica 3: 89 - c’àlə vèčer du səbà:ləm səbà:ləm nəpečè li slɤ̀ncitu tè tr’àvə sə pribìrət
Iskrica 3: 93 - priz denɤ̀ də gi pəsɤ̀t tugàə vèčer sàmu vèčer
Iskrica 3: 93 - priz denɤ̀ də gi pəsɤ̀t tugàə vèčer sàmu vèčer
Bela 1: 111 - i katò mi se obàdixa ednà vèčer da mi kàžat
Rajanovci 2: 9 - a potsìrim mlekòto koè vèčer ga e potsirìl zàran
Breste 3: 29 - ne dàva na òbet da sa edè sàmo zàran pa vèčer
Breste 3: 33 - še bɤ̀de zàran pa vèčer če nèma za lèp [laughter]
Breste 3: 95 - əmhəm po petl’àvoto ama tɤ̀j vèčer kato propèjat
Breste 3: 96 - vèčer koto tò rečè tò tìja pèat na lòšo vrème
Bosnek 1: 107 - sèka vèčer po ednà butìlka mas mastìka pìexa da im e slàtko

Text copyright © 2011-2016 Ronelle Alexander and Vladimir Zhobov. Texts and other parts of the website may be copied only for non-commercial, research, or educational purposes, provided the source of the material is cited accordingly. Cited material may not include the entire website or substantial portions thereof.
Comments and questions may be addressed to bdlt@berkeley.edu.

Recommended Model for Citations

Bulgarian Dialectology as Living Tradition [2016] (http://www.bulgariandialectology.org, visited on 1 March 2016)
Babjak 1: 13-15. In: Bulgarian Dialectology as Living Tradition [2016] (http://www.bulgariandialectology.org, visited on 1 March 2016)

Token | by Dr. Radut