vèk’e

Meaning: 
already
Lexeme: 
Other: 
adv

Lines where vèk’e appears

Kralevo 1: 54 - tè nìe vèk’e i r’àptətə ni təkɤ̀ə vèk’e ne mòžem
Kralevo 1: 54 - tè nìe vèk’e i r’àptətə ni təkɤ̀ə vèk’e ne mòžem
Kruševo 1: 2 - du snegɤ̀ blìzu si tàm dòš’ vèk’e
Kruševo 3: 31 - t’à tùk si a pred’èf sè nèə gudìni əmə vèk’e
Kruševo 3: 62 - i šə gu vàpcəš vèk’e kəkò ìskəš əku e b’èlu
Stoilovo 1: 20 - tuvà gu kàzvəme pugr’èbvəmè gu vèk’e f sɤ̀butə sutrintɤ sɤ̀butə
Drjanovec 2: 64 - nɤ.l’c’è sɤm vèk’e àz dɤ gu gl’èdɤm

Text copyright © 2011-2016 Ronelle Alexander and Vladimir Zhobov. Texts and other parts of the website may be copied only for non-commercial, research, or educational purposes, provided the source of the material is cited accordingly. Cited material may not include the entire website or substantial portions thereof.
Comments and questions may be addressed to bdlt@berkeley.edu.

Recommended Model for Citations

Bulgarian Dialectology as Living Tradition [2016] (http://www.bulgariandialectology.org, visited on 1 March 2016)
Babjak 1: 13-15. In: Bulgarian Dialectology as Living Tradition [2016] (http://www.bulgariandialectology.org, visited on 1 March 2016)

Token | by Dr. Radut