v'èki

Meaning: 
already
Lexeme: 
Other: 
adv

Lines where v'èki appears

Golica 1: 7 - nìj ostɑ̀nahme v'èki ne nì z'èma gòsput dušɛ̀ta
Golica 3: 107 - pək tùj nɑ̀či v'èki tr'àbva də je val'àlo də rəst'è
Garvan 1: 182 - du ob'et v'èki igràjət pìjət təkòzwət v'èč'i sə rəspil'àwət
Bangejci 1: 24 - sigà ridɤ̀ v'èki nə m'èni də mrɤ̀
Bangejci 1: 26 - i às ne mɤ̀ sə ne mì sə žuv'èi v'èki [laughter]
Bangejci 2: 62 - əmi təkàli sni təkàli sni əmə segà v'èki sə uništužì
Bangejci 1: 86 - dud'ètu v'èki zəpr'èxme ne mòžem v'èki [laughter]
Bangejci 1: 86 - dud'ètu v'èki zəpr'èxme ne mòžem v'èki [laughter]

Text copyright © 2011-2016 Ronelle Alexander and Vladimir Zhobov. Texts and other parts of the website may be copied only for non-commercial, research, or educational purposes, provided the source of the material is cited accordingly. Cited material may not include the entire website or substantial portions thereof.
Comments and questions may be addressed to bdlt@berkeley.edu.

Recommended Model for Citations

Bulgarian Dialectology as Living Tradition [2016] (http://www.bulgariandialectology.org, visited on 1 March 2016)
Babjak 1: 13-15. In: Bulgarian Dialectology as Living Tradition [2016] (http://www.bulgariandialectology.org, visited on 1 March 2016)

Token | by Dr. Radut