vèter

Meaning: 
wind
Gender: 
m
Lexeme: 
Number: 
sg

Lines where vèter appears

Sveta Petka 3: 94 - dobrè ako n’èma vèter
Sveta Petka 3: 96 - ako nèma vèter
Sveta Petka 3: 97 - n’è sme sè pu bəìretu əku nèmə vèter ustàvəž zə səbəlentà
Sveta Petka 3: 98 - dùjne vèter è tàm ìməše edìn ərmàn i tòj e
Vladimirovo 3: 101 - àko [unintelligible] nalì vèter da ìma pa znàš sme iskarvàle
Vladimirovo 3: 103 - i tàm ìma vèter štò ùlicata pò nèma vèter
Vladimirovo 3: 103 - i tàm ìma vèter štò ùlicata pò nèma vèter
Vladimirovo 3: 104 - a tàm ìma vèter i go odvèeme

Text copyright © 2011-2016 Ronelle Alexander and Vladimir Zhobov. Texts and other parts of the website may be copied only for non-commercial, research, or educational purposes, provided the source of the material is cited accordingly. Cited material may not include the entire website or substantial portions thereof.
Comments and questions may be addressed to bdlt@berkeley.edu.

Recommended Model for Citations

Bulgarian Dialectology as Living Tradition [2016] (http://www.bulgariandialectology.org, visited on 1 March 2016)
Babjak 1: 13-15. In: Bulgarian Dialectology as Living Tradition [2016] (http://www.bulgariandialectology.org, visited on 1 March 2016)

Token | by Dr. Radut