velìgden

Meaning: 
Easter
Gender: 
m
Number: 
sg
Linguistic trait: 

Lines where velìgden appears

Huhla 5: 11 - velìdenckijə nàj gul'àmijə velìgdèn
Huhla 5: 14 - kàk go praznùvaxte velìgden pò ràno
Malevo/Asg 1: 43 - nə velìgden sə hòdi f čʌ̀rkvə
Malevo/Asg 1: 50 - əmì dutugàvə sə pòsti əmə tugà nə velìgden si jədʌ̀t v’èče
Hvojna 1: 13 - kugàtu sə zəguv’àvə zə velìgden nə pùs gu vìkəme zàguv’èznite
Vasiljovo 2: 20 - ama n’àkogi takà prekàrvame pràznicite̥ dòdeše velìgden
Vladimirovo 2: 105 - za koto zagovèez za velìgden
Vladimirovo 2: 108 - a velìgden kàk go praznùvaxte
Vladimirovo 2: 110 - à velìgden
Vladimirovo 2: 111 - a velìgden sɤs červènite be [laughter] jàjca
Vladimirovo 1: 112 - velìgden
Vladimirovo 1: 113 - spàsovden velìgden
Gorna Krušica 3: 21 - na velìgden k’e se žèna prolettà

Text copyright © 2011-2016 Ronelle Alexander and Vladimir Zhobov. Texts and other parts of the website may be copied only for non-commercial, research, or educational purposes, provided the source of the material is cited accordingly. Cited material may not include the entire website or substantial portions thereof.
Comments and questions may be addressed to bdlt@berkeley.edu.

Recommended Model for Citations

Bulgarian Dialectology as Living Tradition [2016] (http://www.bulgariandialectology.org, visited on 1 March 2016)
Babjak 1: 13-15. In: Bulgarian Dialectology as Living Tradition [2016] (http://www.bulgariandialectology.org, visited on 1 March 2016)

Token | by Dr. Radut