vìš

Meaning: 
see
Aspect: 
P
Verb form: 
imv
Lexeme: 
Number: 
sg

Lines where vìš appears

Golica 3: 140 - jà vìš kɛ̀k znàjš
Mogilica 5: 1 - əmi vìš segà əku še mu rèkə čòrbəžì l'udèsu sə glàdni
Mogilica 5: 128 - vìš segà tò ponèže e vəf s'èlunu ili e ukulu
Drabišna 1: 26 - jà vìš ìš
Leštak 1: 81 - è dərvàtə vìš kədè sə sàmu č’everm’ètu
Leštak 3: 237 - è vìš tì kàg gu znàeš [laughter]
Šumnatica 1: 95 - vìš kəkò n’ɛ̀štu e zə kəkò se izbìhə t’à hòrə
Šumnatica 1: 98 - pàk še sa is i i izbìjət e vìš kəkò pràjət
Skrŭt 3: 49 - às vìš
Černovrŭx: 49 - v bɤlgàrijə təkà li e bilò nəfs'àkədi vìš tùj ni znàm
Gela 2: 2 - vìš drùguš jadɛ̀ha grùba hranà əmə beha pò jɛki nəròdə hòrata
Gela 1: 36 - kɔ̀snɤ svà ò namàzanku jɔ̀ hɔ̀ pìj tə viš
Gela 2: 57 - hɔ̀ i vìš kàk svetɤ̀n è gu varvì varvì
Gela 2: 66 - vìš əf càl svɛ̀t bušùva càl svɛ̀t nì izbìrat ednì glasùvat
Gela 1: 67 - òt vìka vìš kàk mi kàzvə tìe se pulɛ̀ga pulɛ̀ga pulɛ̀ga
Gela 2: 73 - ne štè da è a pa tò vìš nasɛ̀kade zgà
Gela 2: 76 - i gà gu pumìsliš vìš če dušlò enakòvu kràjas slèdva tvà
Gela 2: 83 - ama vìš tò i bez učilà vìš na sèj gudᶤìni
Gela 2: 83 - ama vìš tò i bez učilà vìš na sèj gudᶤìni
Stikŭl 3: 95 - zàt tùrlasa vìš etàm kadè visò̝ko zdì unuvà
Graševo: 55 - aa e jà vìš
Trjavna: 19 - vìš tò te zəpìsvə mumčèncetu [laughter]
Trjavna: 145 - martìno martìno vìš vìš martìno kvò šə ti dàm elà
Trjavna: 145 - martìno martìno vìš vìš martìno kvò šə ti dàm elà
Trjavna: 147 - elà vìš kvò šə ti dàm elà è vìš
Trjavna: 147 - elà vìš kvò šə ti dàm elà è vìš
Vasiljovo 1: 65 - je vìš pà gi poftòrim [unintelligible] gi pàk poftòrim
Sveta Petka 3: 128 - səbìrame sè èj tùka èj gu e tuvà g’ubrè tè vìš tovà
Salaš: 133 - pa vìš li kàk sa se izobret’àvali òrata da da

Text copyright © 2011-2016 Ronelle Alexander and Vladimir Zhobov. Texts and other parts of the website may be copied only for non-commercial, research, or educational purposes, provided the source of the material is cited accordingly. Cited material may not include the entire website or substantial portions thereof.
Comments and questions may be addressed to bdlt@berkeley.edu.

Recommended Model for Citations

Bulgarian Dialectology as Living Tradition [2016] (http://www.bulgariandialectology.org, visited on 1 March 2016)
Babjak 1: 13-15. In: Bulgarian Dialectology as Living Tradition [2016] (http://www.bulgariandialectology.org, visited on 1 March 2016)

Token | by Dr. Radut