vìdi

Meaning: 
see
Aspect: 
P
Verb form: 
pres
Lexeme: 
Lexical variation: 
гледам
Person: 
3sg

Lines where vìdi appears

Golica 4: 10 - mə tɛ̀j po s'èbe si vìdi mi se če sa s'ɛ̀li
Stakevci 1: 44 - u bilètɤ da vìdi kɤ̀v je
Stakevci 1: 59 - ovdèg dòle popòva.padìna edɤ̀n brèk i tùk tàm se vìdi
Repljana 1: 113 - pùštimo gi jàgancitȉ jàganci ulòve bṛ̀ze kòj na gdè vìdi
Garvan 1: 184 - nəkəd'è i də vìdi
Dolno Draglište 1: 23 - pùvə pè̝pel' pu nè̝gu pu učìte pu nəkədè ne ne vìdi
Drabišna 2: 170 - də gu vìdi kòj hi met'è kòj hi čìsti t'à ìkələ
Belica 1: 130 - da vìdi kòj kàk žɤ̀ne kato zème da plàšta təkà plàštə
Sveta Petka 2: 85 - da i vìdi tàa zenà
Sveta Petka 2: 89 - è ìdi i kàž’i vàso ìdi i kàž’i dà vìdi
Gradec 1: 128 - da ma vìdi nè e štrapnàl a jàla go

Text copyright © 2011-2016 Ronelle Alexander and Vladimir Zhobov. Texts and other parts of the website may be copied only for non-commercial, research, or educational purposes, provided the source of the material is cited accordingly. Cited material may not include the entire website or substantial portions thereof.
Comments and questions may be addressed to bdlt@berkeley.edu.

Recommended Model for Citations

Bulgarian Dialectology as Living Tradition [2016] (http://www.bulgariandialectology.org, visited on 1 March 2016)
Babjak 1: 13-15. In: Bulgarian Dialectology as Living Tradition [2016] (http://www.bulgariandialectology.org, visited on 1 March 2016)

Token | by Dr. Radut