vìkəme

Meaning: 
call
Aspect: 
I
Verb form: 
pres
Lexeme: 
Person: 
1pl
Linguistic trait: 

Lines where vìkəme appears

Dolno Draglište 3: 9 - i pòsle pà pràve:me si ednì fudùl'č'i mu vìkəme nìe
Bansko: 13 - cìgancki pèčki i vìkəme nìe gulɛ̀mə tepcìjə ispečème ta
Brŭšljan 4: 13 - mu vìkəme l'ehùdl'e
Brŭšljan 1: 45 - č'àsni surìjki ìməš'e mu vìkəme nìe ìməš'e dubìtək
Brŭšljan 1: 49 - nə mnògutu grùpətə ž'ivòtni mu vìkəme mu dùməme svì
Brŭšljan 4: 58 - kɤrčì kɤrčì təkà be nəpràvenə nìe mu vìkəme vərtìkòlnicə
Brŭšljan 4: 63 - nìe mu vìkəme vərtìkòlnicə gàjdətə tɤ̀pən'ət sə kàčvəə
Brŭšljan 1: 85 - zətùj sn'àk i dɤ̀š kugàtu vəlì mu vìkəme xləpàvicə nìe
Brŭšljan 1: 87 - təkìvə stud'ènu vr'ɛ̀metu i mu vìkəme xləpàvicə č'e xl'èpi
Malevo/Asg 3: 11 - ə pres prəs kəčòrskən.igrèk gu vìkəme unvà derè čàkəj
Malevo/Asg 1: 64 - nə pərəl’ʌ̀tə i f ədnʌ̀ kùpə sme jàli vìkəme gu giv’èč
Pavelsko 3: 9 - və təkà seà vəz velìdencku̥ guv’àne mu vìkəme velìki pun’ed’èlnik
Pavelsko 1: 16 - vìkəme mu m gu krɤ̀s ə pək tùkə kətu pràvehme pàk
Pavelsko 2: 20 - pòčvəm’e də striž’èm i tvà gu vìkəme sp’ʌ̀vəme
Pavelsko 2: 41 - uttùkə slàgəme i uttàm slàgəme i stàne nə kòpə gu vìkəme
Hvojna 1: 13 - kugàtu sə zəguv’àvə zə velìgden nə pùs gu vìkəme zàguv’èznite
Sŭrnica 4: 68 - kətu riš’ètkə nàč’i č’ərkmɤ̀ mu vìkəme
Sŭrnica 1: 76 - i nə təkà təvà vìkəme pubrət’àvəne
Sŭrnica 2: 162 - ìmə tupàvicə mu vìkəme
Sveta Petka 3: 2 - nìe càrevica càrevinə i vìkəme

Text copyright © 2011-2016 Ronelle Alexander and Vladimir Zhobov. Texts and other parts of the website may be copied only for non-commercial, research, or educational purposes, provided the source of the material is cited accordingly. Cited material may not include the entire website or substantial portions thereof.
Comments and questions may be addressed to bdlt@berkeley.edu.

Recommended Model for Citations

Bulgarian Dialectology as Living Tradition [2016] (http://www.bulgariandialectology.org, visited on 1 March 2016)
Babjak 1: 13-15. In: Bulgarian Dialectology as Living Tradition [2016] (http://www.bulgariandialectology.org, visited on 1 March 2016)

Token | by Dr. Radut