vìkət

Meaning: 
call
Aspect: 
I
Verb form: 
pres
Lexeme: 
Person: 
3pl
Linguistic trait: 

Lines where vìkət appears

Srebŭrna 2: 7 - nìštu nì jə zɤ̀mət tùrcitȅ minòət uttùkə i vìkət
Srebŭrna 2: 81 - čim às səm užèn’ələ dicà kət vìkət
Markovo: 75 - n’è kə̥tu səgà c’àlə nɤ̀š vìkət èj tùkə̥
Markovo: 183 - jɛ̀ dàvət bubàək mu vìkət ə dv’è ìl’ədi l’èvə pəzərùvət
Markovo: 195 - kətu rikɤ̀t à stìgət tìjə pərì tìe vìkət
Markovo: 206 - mi ə kàzvaa ami vìkət à nì gə dàvəmi
Bangejci 2: 20 - t'è n'àkuj mu vìkət pr'èd'enkə [laughter]
Bangejci 1: 49 - òdix i mi pràvea snìmkə vìkət šìpuv'e
Černovrŭx: 32 - kònnici im vìkət busìlci im vìkət n'àkuj ni znàm zəštò
Černovrŭx: 32 - kònnici im vìkət busìlci im vìkət n'àkuj ni znàm zəštò
Petrov Dol 2: 99 - tɤ̀j rɤ̀s’əwmi i id’èm pièm i vìkət v’èsela ràbuta
Vladimirovo 3: 53 - pìzgale im vìkət
Iskrica 1: 51 - əmə pòmn’ə gu tvà vìkət mu medenìci̥ tùr’ət dvà trì kərvàjə
Iskrica 1: 53 - nìe n’àməme čèrkvə tùkə vəf sèlu vìkət pòpə
Iskrica 1: 71 - u p’ètək večertɤ̀ ot’ùvəme nə pòvrənki mu vìkət

Text copyright © 2011-2016 Ronelle Alexander and Vladimir Zhobov. Texts and other parts of the website may be copied only for non-commercial, research, or educational purposes, provided the source of the material is cited accordingly. Cited material may not include the entire website or substantial portions thereof.
Comments and questions may be addressed to bdlt@berkeley.edu.

Recommended Model for Citations

Bulgarian Dialectology as Living Tradition [2016] (http://www.bulgariandialectology.org, visited on 1 March 2016)
Babjak 1: 13-15. In: Bulgarian Dialectology as Living Tradition [2016] (http://www.bulgariandialectology.org, visited on 1 March 2016)

Token | by Dr. Radut