vi

Meaning: 
[...]
Lexeme: 

Lines where vi appears

Skrŭt 3: 17 - tovà se edè mrɤ̀sene nèmaše kat saà vi za vilìgden k’i zapòstim
Huhla 4: 10 - takà mi izglèždə tuka tu katu planinà vi
Bangejci 2: 4 - dà vi ə vìždaxte li se sɤs t'àx čèsto
Vŭrbina 2: 35 - pàk mu vi zvɤ̀t jinìcə
Vladimirovo 1: 81 - kàk mu vi kàk mu vìkaxa na tovà nə
Nasalevci 2: 19 - da ti vi da vìdim ženùtu ču vi kàem da te popàri

Text copyright © 2011-2016 Ronelle Alexander and Vladimir Zhobov. Texts and other parts of the website may be copied only for non-commercial, research, or educational purposes, provided the source of the material is cited accordingly. Cited material may not include the entire website or substantial portions thereof.
Comments and questions may be addressed to bdlt@berkeley.edu.

Recommended Model for Citations

Bulgarian Dialectology as Living Tradition [2016] (http://www.bulgariandialectology.org, visited on 1 March 2016)
Babjak 1: 13-15. In: Bulgarian Dialectology as Living Tradition [2016] (http://www.bulgariandialectology.org, visited on 1 March 2016)

Token | by Dr. Radut