vòdə

Meaning: 
water
Gender: 
f
Lexeme: 
Number: 
sg
Linguistic trait: 

Lines where vòdə appears

Kruševo 4: 103 - ùbəvu mnògu e ùbəvu tùk də ìmə vòdə znàš’
Kruševo 4: 108 - zət kɤ̀štətə ìmə ednà grədìnkə ednà gudìnə pùsnəə vòdə
Šumnatica 3: 133 - gà fkìsne ə l’àbət dur ne fkìsne vòdə
Šumnatica 3: 218 - ə z vòdə be še gu izmìeš də iščìstiš vàlnətə
Huhla 1: 51 - ud d'è tòu dumàt ba nəlì ut tòr i vòdə
Malevo/Asg 3: 14 - kət dòjdem vəf kir’èč’nicənə č’e gu nàtup’ə səz ə vòdə gu nàrusə
Malevo/Asg 1: 17 - pòsl’e si i tùrim vòdə f t’ènžurətə də ni vəzvərì
Malevo/Asg 3: 27 - d ìdeš nə vòdə nə ul’èn’
Sŭrnica 2: 51 - idnìč’ku pu idnìč’ku š’ə gi prikàrəš’ v gur’ɤ̀štətə vòdə f kəzànə
Sŭrnica 2: 52 - i sl’ət tvà v’èč’ə f stud’ènətə vòdə š’ə gi pir’èš’

Text copyright © 2011-2016 Ronelle Alexander and Vladimir Zhobov. Texts and other parts of the website may be copied only for non-commercial, research, or educational purposes, provided the source of the material is cited accordingly. Cited material may not include the entire website or substantial portions thereof.
Comments and questions may be addressed to bdlt@berkeley.edu.

Recommended Model for Citations

Bulgarian Dialectology as Living Tradition [2016] (http://www.bulgariandialectology.org, visited on 1 March 2016)
Babjak 1: 13-15. In: Bulgarian Dialectology as Living Tradition [2016] (http://www.bulgariandialectology.org, visited on 1 March 2016)

Token | by Dr. Radut