vòdə

Meaning: 
water
Gender: 
f
Lexeme: 
Number: 
sg
Linguistic trait: 

Lines where vòdə appears

Kruševo 3: 155 - tə n’èməše vòdə òdilì sme v bəlkàn’ə
Malevo/Asg 2: 47 - n’ègə gu pìjeme nəmèstu vòdə [laughter]
Pavelsko 4: 60 - šə nəl’ìvəš’ ərmànə š’e nòs’im nə rəmòtu vòdə də gu nəlìjeme

Text copyright © 2011-2016 Ronelle Alexander and Vladimir Zhobov. Texts and other parts of the website may be copied only for non-commercial, research, or educational purposes, provided the source of the material is cited accordingly. Cited material may not include the entire website or substantial portions thereof.
Comments and questions may be addressed to bdlt@berkeley.edu.

Recommended Model for Citations

Bulgarian Dialectology as Living Tradition [2016] (http://www.bulgariandialectology.org, visited on 1 March 2016)
Babjak 1: 13-15. In: Bulgarian Dialectology as Living Tradition [2016] (http://www.bulgariandialectology.org, visited on 1 March 2016)

Token | by Dr. Radut