vrɛ̀me

Meaning: 
time
Gender: 
n
Lexeme: 
Number: 
sg

Lines where vrɛ̀me appears

Babjak 3: 13 - də gu pečè lunàtə̥ nìə pə ergènite prez təvà vrɛ̀me
Bansko: 45 - i tìkva pò ràno f stàro vrɛ̀me às ne pravìh
Bansko: 56 - a pa ìnače ot stàro vrɛ̀me štu̥ sà napravɛ̀li napravɛ̀li sa
Bansko: 63 - pa zìmno vrɛ̀me navàrimè ta tùrime kòkal ut slanìnata i kɤ̀rvavìcə
Bansko: 212 - aa əm takòva bɛ̀š'e stàru vrɛ̀me i sà
Leštak 2: 15 - tə nèmə hlɛ̀p tə òti nə mìnəlutu vrɛ̀me nemɛ̀ hlɛ̀p ispečèn
Gela 3: 20 - lɛ̀tnu vrɛ̀me sme v gelà zìmata sme f smòl'an
Gela 1: 53 - zìmnu vrɛ̀me nəlì zgà sa spùskət tè gu zuvɔ̀t šušùl'ki
Stikŭl 2: 108 - ne nì sə skòru dukàrvəli zərzəvàtček bəjɛ̀ vrɛ̀me stànə bəjɛ̀
Gorno Vŭršilo 1: 16 - nèma vrɛ̀me mi ulìsani sa i ne pàda se i takà
Zabernovo: 17 - o sea nìe pòčneme nə i jə čùkəhme ednò vrɛ̀me nə tàrgi
Zabernovo: 19 - də zə sta prez nàš’u vrɛ̀me
Široka Lŭka: 34 - a kɤ̀snu vrɛ̀me
Sŭrnica 1: 11 - d’èt’ e preminàlu priz nàštu vrɛ̀me
Sŭrnica 4: 62 - č’ərkmɤ̀ d’ètu slàgəme burnɤ̀tə ednò vrɛ̀me svetìlu
Sŭrnica 2: 115 - kəd’è də ìdiš’ nə inò vrɛ̀me nɛ̀mə kəd’è n’èmə kəd’è də ìdiš’
Sŭrnica 2: 156 - kàrə səmòtu vrɛ̀me si tə òdə
Sŭrnica 2: 203 - eno vrɛ̀me n’èməš’e ytìi s kvò də se glàt’et
Sveta Petka 2: 74 - dɤ̀lgu vr’ɛ̀me pu stò pәrč’ètә udnisɛ̀a ednò vrɛ̀me
Sveta Petka 3: 81 - i du ednò izvèsnu vrɛ̀me fàneme kato se u uròne ərmànə
Gigen 1: 12 - sùtrin sutrìn utìəme nə ràbutə du̥dè e vrɛ̀me utìvəme

Text copyright © 2011-2016 Ronelle Alexander and Vladimir Zhobov. Texts and other parts of the website may be copied only for non-commercial, research, or educational purposes, provided the source of the material is cited accordingly. Cited material may not include the entire website or substantial portions thereof.
Comments and questions may be addressed to bdlt@berkeley.edu.

Recommended Model for Citations

Bulgarian Dialectology as Living Tradition [2016] (http://www.bulgariandialectology.org, visited on 1 March 2016)
Babjak 1: 13-15. In: Bulgarian Dialectology as Living Tradition [2016] (http://www.bulgariandialectology.org, visited on 1 March 2016)

Token | by Dr. Radut