vrɛ̀metu

Meaning: 
time
Gender: 
n
Lexeme: 
Definiteness: 
def
Number: 
sg

Lines where vrɛ̀metu appears

Babjak 3: 30 - nə vrɛ̀metu trì čètiri pèt dènə ìgra: pɛ̀aja vesèleja sе̥
Sŭrnica 4: 23 - miz’èrni ràbuti b’àhə nə vrɛ̀metu
Sŭrnica 2: 147 - à mɤ̀č’ehmè sə mlògu nə vrɛ̀metu mlògu
Sŭrnica 2: 155 - vrɛ̀metu kàrə kəkvò də pràviš’ də ti kàž’ə

Text copyright © 2011-2016 Ronelle Alexander and Vladimir Zhobov. Texts and other parts of the website may be copied only for non-commercial, research, or educational purposes, provided the source of the material is cited accordingly. Cited material may not include the entire website or substantial portions thereof.
Comments and questions may be addressed to bdlt@berkeley.edu.

Recommended Model for Citations

Bulgarian Dialectology as Living Tradition [2016] (http://www.bulgariandialectology.org, visited on 1 March 2016)
Babjak 1: 13-15. In: Bulgarian Dialectology as Living Tradition [2016] (http://www.bulgariandialectology.org, visited on 1 March 2016)

Token | by Dr. Radut