vr’ɛ̀me

Meaning: 
time
Gender: 
n
Lexeme: 
Number: 
sg

Lines where vr’ɛ̀me appears

Golica 3: 51 - enò vr'ɛ̀me prɑ̀vehme mol'èbie krɛ̀st'at sa
Huhla 2: 13 - mə tò təkà še stàne enò vr'ɛ̀me nàš tàtko kòj iskòlihə
Brŭšljan 3: 2 - èsenutu vr'ɛ̀me kətu št'à: uvərš'ème tò l'ètneš'e
Brŭšljan 1: 6 - nàč'i zemed'èlie pòčnəɣ də rəbòt'e i ràbutine du ednò izv'èsnu vr'ɛ̀me
Brŭšljan 4: 42 - ò mi tuvà vr'ɛ̀me ìməš'e tùkə č'ètiri hìl'ədi ufc'è
Brŭšljan 4: 43 - tèə č'ètiri ìl'ədi ufc'è nìe tuvà vr'ɛ̀me nə hòdime
Brŭšljan 1: 76 - ednò vr'ɛ̀me usòbenu tugàvə gi izbìrəhə nə təkìvə mistà
Brŭšljan 1: 95 - ednò vr'ɛ̀me sə gi brəstìli pək nògu f tvà vr'ɛ̀me
Brŭšljan 1: 95 - ednò vr'ɛ̀me sə gi brəstìli pək nògu f tvà vr'ɛ̀me
Čokmanovo 1: 10 - əv'èlckutu vr'ɛ̀me beše drùgu hùbəvu beše v'ɛ̀rnu žə rukɔ̀t

Text copyright © 2011-2016 Ronelle Alexander and Vladimir Zhobov. Texts and other parts of the website may be copied only for non-commercial, research, or educational purposes, provided the source of the material is cited accordingly. Cited material may not include the entire website or substantial portions thereof.
Comments and questions may be addressed to bdlt@berkeley.edu.

Recommended Model for Citations

Bulgarian Dialectology as Living Tradition [2016] (http://www.bulgariandialectology.org, visited on 1 March 2016)
Babjak 1: 13-15. In: Bulgarian Dialectology as Living Tradition [2016] (http://www.bulgariandialectology.org, visited on 1 March 2016)

Token | by Dr. Radut