vr’ème

Meaning: 
time
Gender: 
n
Lexeme: 
Number: 
sg

Lines where vr’ème appears

Kolju Marinovo 2: 41 - inò vr’ème inì kərùci
Kruševo 1: 4 - slet vr’ème o sì sə zəmɤ̀rznə
Kruševo 1: 97 - jà dùm è əmə izl’èlu ùbəvu vr’ème dùməm
Kruševo 3: 112 - ednò vr’ème imàš’e pòveč’e sek t’èkeskite kəd b’èə
Kruševo 3: 115 - ə pə ədnò vr’ème si imàhme dàž’e pò màlku
Stalevo 2: 59 - əhə̀ žə gu svərɨ̀š i slɨ̀vi slìvi d’èt ìməme təkà ədnò vr’ème

Text copyright © 2011-2016 Ronelle Alexander and Vladimir Zhobov. Texts and other parts of the website may be copied only for non-commercial, research, or educational purposes, provided the source of the material is cited accordingly. Cited material may not include the entire website or substantial portions thereof.
Comments and questions may be addressed to bdlt@berkeley.edu.

Recommended Model for Citations

Bulgarian Dialectology as Living Tradition [2016] (http://www.bulgariandialectology.org, visited on 1 March 2016)
Babjak 1: 13-15. In: Bulgarian Dialectology as Living Tradition [2016] (http://www.bulgariandialectology.org, visited on 1 March 2016)

Token | by Dr. Radut