vr'àme

Meaning: 
time
Gender: 
n
Lexeme: 
Number: 
sg

Lines where vr'àme appears

Drabišna 2: 61 - inò vr'àme ìskəl ədìn də sə ž'èni
Drabišna 2: 159 - d'àt sič'àl tòj ədnò vr'àme ìməlu ukul kɤ̀štətə təkà pulìci̥
Huhla 3: 25 - če i nì dòjdəhme kətu innì mumàri inò vr'àme gà sə gləv'àhne
Huhla 1: 39 - n'è əm ud d'è ənò vr'àme də jəd'àhme ud d'è də jəd'àhme
Huhla 5: 43 - inò vr'àme mòjə d'ad mòjə d'àd b'àše bələkčijə
Huhla 3: 51 - inò vr'àme tòjtu žìt ku b'àše jèdru pò hùbəu tòjtu drèmnu
Huhla 1: 65 - pək mnòg vr'àme də stujɤ̀t i tugà pu sərìte sìpvəm
Brŭšljan 3: 1 - otnačàlo èsennoto vr'àme kvò pràiš

Text copyright © 2011-2016 Ronelle Alexander and Vladimir Zhobov. Texts and other parts of the website may be copied only for non-commercial, research, or educational purposes, provided the source of the material is cited accordingly. Cited material may not include the entire website or substantial portions thereof.
Comments and questions may be addressed to bdlt@berkeley.edu.

Recommended Model for Citations

Bulgarian Dialectology as Living Tradition [2016] (http://www.bulgariandialectology.org, visited on 1 March 2016)
Babjak 1: 13-15. In: Bulgarian Dialectology as Living Tradition [2016] (http://www.bulgariandialectology.org, visited on 1 March 2016)

Token | by Dr. Radut