vudɛ̀

Meaning: 
water
Gender: 
f
Lexeme: 
Number: 
sg
Linguistic trait: 

Lines where vudɛ̀ appears

Izgrev/Var 1: 8 - usumnàjəse gudìni gl'èdəš'e t'èlci nə rəkɛ̀ səs kərùcə nòsəhə vudɛ̀
Izgrev/Var 1: 9 - z bɛ̀čvit'ȅ pujàhə t'èlcit'ȅ nèməš'e̥ vudɛ̀ tugàvə s'è nə rəkɛ̀ sìčku b'ɛ̀š'e

Text copyright © 2011-2016 Ronelle Alexander and Vladimir Zhobov. Texts and other parts of the website may be copied only for non-commercial, research, or educational purposes, provided the source of the material is cited accordingly. Cited material may not include the entire website or substantial portions thereof.
Comments and questions may be addressed to bdlt@berkeley.edu.

Recommended Model for Citations

Bulgarian Dialectology as Living Tradition [2016] (http://www.bulgariandialectology.org, visited on 1 March 2016)
Babjak 1: 13-15. In: Bulgarian Dialectology as Living Tradition [2016] (http://www.bulgariandialectology.org, visited on 1 March 2016)

Token | by Dr. Radut