vudɤ̀

Meaning: 
water
Gender: 
f
Lexeme: 
Number: 
sg
Linguistic trait: 

Lines where vudɤ̀ appears

Kolju Marinovo 4: 3 - ə puravnìm gu i zèmim tə gu zalèim səs vudɤ̀ i
Kolju Marinovo 5: 23 - ə idìn innɤ̀ vudɤ̀ pək ìəmi tùka priz vrɤ̀ju pək čak uttàtəkə
Kolju Marinovo 5: 24 - tò i mnògu dəl’èč nə unàzi vudɤ̀ pək də vər’ɤ̀ tàm
Kolju Marinovo 5: 26 - ne mužàa də ja fànət sìčkətə tə bəjà zəkɤ̀cvəmi zə vudɤ̀
Kolju Marinovo 5: 43 - ud nàs màlku pò nədòlu ìməše i ču̥šmɤ̀ s ùbavə vudɤ̀
Kolju Marinovo 5: 45 - ə zə ùbəvə vudɤ̀ tàm mi e pò blìzu
Bangejci 2: 42 - i tɤ̀j gu pràvim nə grànici pòsli gu putup'àəmi fəf vudɤ̀
Stoilovo 2: 81 - tɤ̀rsime i vudɤ̀ i slet tuvà sètne pәk nә rәšètu
Petŭrnica: 13 - i tùrne f ədnɤ̀ čàša vudɤ̀ i gl’èda po tàa stàru tә̥kòvu
Prestoj: 16 - nəlìvə sə màlku vudɤ̀ də n’ zəgur’ɤ̀t kət gì putklədɤ̀t
Drjanovec 1: 35 - i t’à pu pɤ̀tištɤ kàzala nɤ tàt’ɤ gèrge ìskɤm vudɤ̀

Text copyright © 2011-2016 Ronelle Alexander and Vladimir Zhobov. Texts and other parts of the website may be copied only for non-commercial, research, or educational purposes, provided the source of the material is cited accordingly. Cited material may not include the entire website or substantial portions thereof.
Comments and questions may be addressed to bdlt@berkeley.edu.

Recommended Model for Citations

Bulgarian Dialectology as Living Tradition [2016] (http://www.bulgariandialectology.org, visited on 1 March 2016)
Babjak 1: 13-15. In: Bulgarian Dialectology as Living Tradition [2016] (http://www.bulgariandialectology.org, visited on 1 March 2016)

Token | by Dr. Radut