vudɤ̀tə

Meaning: 
water
Gender: 
f
Lexeme: 
Definiteness: 
def
Number: 
sg
Linguistic trait: 

Lines where vudɤ̀tə appears

Kolju Marinovo 5: 27 - i segà tòo ə kòjtu i ɤ pu vudɤ̀tə
Kolju Marinovo 5: 61 - idìn utpr’èt drùk uddzàdi i nòsim nə ràmu nòsim vudɤ̀tə
Kolju Marinovo 5: 65 - əmi mòži sə kàe či vudɤ̀tə i rikɤ̀tə i prisɤ̀jnələ
Trŭnčovica 2: 89 - iz vudɤ̀tə ò čìču àž žə kusɤ̀ às vìkəm ža kusɤ̀
Drabišna 2: 117 - zəvìvə ə ut'ỳvə pək tàə d'èt e m'àtnələ vɤ̀tre vudɤ̀tə
Hvojna 2: 40 - vudɤ̀tə gu kàrə v’àtərni n’èməš’e tùkə s vudʌ̀
Sŭrnica 2: 133 - i gu sìpiš’ fəf vudɤ̀tə i nətupìš’ pr’èž’dite
Vŭrbina 4: 119 - vudɤ̀tə ispòlzvəhə i pràihnə gul’èm ədrəl’ès tàm
Iskrica 2: 25 - vudɤ̀tə gə nòsim màlku pò dəl’èč əmə n’àməše̝ pudìr’e vèče

Text copyright © 2011-2016 Ronelle Alexander and Vladimir Zhobov. Texts and other parts of the website may be copied only for non-commercial, research, or educational purposes, provided the source of the material is cited accordingly. Cited material may not include the entire website or substantial portions thereof.
Comments and questions may be addressed to bdlt@berkeley.edu.

Recommended Model for Citations

Bulgarian Dialectology as Living Tradition [2016] (http://www.bulgariandialectology.org, visited on 1 March 2016)
Babjak 1: 13-15. In: Bulgarian Dialectology as Living Tradition [2016] (http://www.bulgariandialectology.org, visited on 1 March 2016)

Token | by Dr. Radut