vudà

Meaning: 
water
Gender: 
f
Lexeme: 
Number: 
sg

Lines where vudà appears

Izgrev/Vm 1: 3 - sùtrin sə vɛ̀rnem dubìtək n'àməhme vudà vəf.kɛ̀šti
Dolno Draglište 1: 7 - s kòtli vudà i pu nèjə pə vrɤvì mlədužènecu i pìta: gu
Malevo/Xsk 1: 196 - vudà [laughter]
Malevo/Xsk 1: 198 - [laughter] sàmo vudà [laughter] vudà
Malevo/Xsk 1: 198 - [laughter] sàmo vudà [laughter] vudà
Malevo/Xsk 1: 220 - i də nòsɨš i tugàvə səs ə tvà səs kàcte nòsehə vudà
Malevo/Xsk 1: 277 - sɨ̀pvəž gu u burɨ̀lutu sɨ̀pvəš i vudà i pòčnež də bɤ̀rkəš
Stalevo 1: 73 - stud’è̝nə vudà nəkvàsenə əršìnkətə i i kɤ̀t isʌ̀hn’e
Huhla 1: 53 - nìšt'u im ne sɤ̀m klàlə nìšt'u ne sàm vudà
Huhla 1: 54 - vudà ud dumàti hùbəi nìštu ne klàəh
Vŭglarovo 1: 26 - hà vudà tùrime sòl tùrime i gəč’ìm
Vŭglarovo 1: 84 - nəkvàsiž gu nəkvàsiž gu vudà màlku
Brŭšljan 2: 2 - bìul':ètu ìskəhə ə g'òl i hòd'ehme tə ə zìməhme vudà
Brŭšljan 2: 3 - ud r'àkətə səz bəkɤ̀ri də pɤ̀l'nime vəv g'òlət vudà
Malevo/Asg 3: 44 - i bɤ̀kəl zə zə vudà dvà č’àsə pɤ̀t’
Hvojna 2: 30 - nəlìvə sə səs vudà də mòž’e pòčvətə də ul’ègne
Petrov Dol 2: 18 - a št’èli ə ut’ùət mɤl’čàna vudà mu kàzwat ut’ùət dunàs’ət
Petrov Dol 2: 19 - pr’àsnə vudà ut ču̥šmàta um’ès’et p’ìt’i xl’àp
Petrov Dol 1: 89 - às ut’ùvam səs ə stòmnite zə vudà i ut’ìvəm vìždəm ednò d’it’è
Petrov Dol 2: 92 - sɤs inà koprìva i sɤs vudà

Text copyright © 2011-2016 Ronelle Alexander and Vladimir Zhobov. Texts and other parts of the website may be copied only for non-commercial, research, or educational purposes, provided the source of the material is cited accordingly. Cited material may not include the entire website or substantial portions thereof.
Comments and questions may be addressed to bdlt@berkeley.edu.

Recommended Model for Citations

Bulgarian Dialectology as Living Tradition [2016] (http://www.bulgariandialectology.org, visited on 1 March 2016)
Babjak 1: 13-15. In: Bulgarian Dialectology as Living Tradition [2016] (http://www.bulgariandialectology.org, visited on 1 March 2016)

Token | by Dr. Radut