wòti

Meaning: 
because
Lexeme: 
Lexical variation: 
защото
Linguistic trait: 

Lines where wòti appears

Kruševo 4: 59 - ərgàte ìməhme bəjà ž’ɤ̀tvi t’èški ž’ɤ̀tvi wòti bràtetu ufč’èr’ə
Kruševo 4: 95 - wòti turìhme gi nìvič’kìte i ìməhme sìč’ku
Huhla 6: 106 - wòti ìməm òšte d'àdu i bàbə sìne
Čokmanovo 2: 18 - ìštəm də mi dunes'èš vɔ̀ž'e wòti sə zəd'ɛ̀vəme dərvà fəsùl' l' e bilò

Text copyright © 2011-2016 Ronelle Alexander and Vladimir Zhobov. Texts and other parts of the website may be copied only for non-commercial, research, or educational purposes, provided the source of the material is cited accordingly. Cited material may not include the entire website or substantial portions thereof.
Comments and questions may be addressed to bdlt@berkeley.edu.

Recommended Model for Citations

Bulgarian Dialectology as Living Tradition [2016] (http://www.bulgariandialectology.org, visited on 1 March 2016)
Babjak 1: 13-15. In: Bulgarian Dialectology as Living Tradition [2016] (http://www.bulgariandialectology.org, visited on 1 March 2016)

Token | by Dr. Radut