wr'èmi

Meaning: 
time
Gender: 
n
Lexeme: 
Number: 
sg

Lines where wr'èmi appears

Garvan 1: 105 - ini inò wr'èmi tò sigà ìmə màsi nə unùj
Garvan 1: 106 - pək inò wr'èmi dàmištə hl'àf gu kàzvəmi nìj
Garvan 1: 149 - emi tò inò wr'èmi n'èmə təkòs kəd'è š'e e
Garvan 1: 151 - tò də nè e kət sigàšnutu wr'èmi tò sigàšnutu wr'èmi kəkòtu j
Garvan 1: 151 - tò də nè e kət sigàšnutu wr'èmi tò sigàšnutu wr'èmi kəkòtu j
Garvan 1: 214 - inò wr'èmi təkànu nəpràu wòs'əm фùsti səm ìmələ jà

Text copyright © 2011-2016 Ronelle Alexander and Vladimir Zhobov. Texts and other parts of the website may be copied only for non-commercial, research, or educational purposes, provided the source of the material is cited accordingly. Cited material may not include the entire website or substantial portions thereof.
Comments and questions may be addressed to bdlt@berkeley.edu.

Recommended Model for Citations

Bulgarian Dialectology as Living Tradition [2016] (http://www.bulgariandialectology.org, visited on 1 March 2016)
Babjak 1: 13-15. In: Bulgarian Dialectology as Living Tradition [2016] (http://www.bulgariandialectology.org, visited on 1 March 2016)

Token | by Dr. Radut