xl'àp

Meaning: 
bread
Gender: 
m
Lexeme: 
Number: 
sg
Linguistic trait: 

Lines where xl'àp appears

Mogilica 6: 1 - tì pòsle tr'àəše li sə i xl'àp kàk mèsexte ot tvà
Mogilica 6: 3 - kàk mèsexte xl'àp xl'àp kàk se mèsi kàk se pečè
Mogilica 6: 3 - kàk mèsexte xl'àp xl'àp kàk se mèsi kàk se pečè
Brŭšljan 3: 10 - i primɤ̀knim tùkə zə bàbətə də m'ɛ̀si xl'àp
Belica 2: 132 - tekà i pòsle trèbva da zamèsiš xl'àp àjde da mi kàžeš
Belica 2: 158 - a mèsexte li edìn xl'àp bès kvàs kòjto e

Text copyright © 2011-2016 Ronelle Alexander and Vladimir Zhobov. Texts and other parts of the website may be copied only for non-commercial, research, or educational purposes, provided the source of the material is cited accordingly. Cited material may not include the entire website or substantial portions thereof.
Comments and questions may be addressed to bdlt@berkeley.edu.

Recommended Model for Citations

Bulgarian Dialectology as Living Tradition [2016] (http://www.bulgariandialectology.org, visited on 1 March 2016)
Babjak 1: 13-15. In: Bulgarian Dialectology as Living Tradition [2016] (http://www.bulgariandialectology.org, visited on 1 March 2016)

Token | by Dr. Radut