xòrə

Meaning: 
people
Lexeme: 
Lexical variation: 
хора
Number: 
pl

Lines where xòrə appears

Brŭšljan 3: 19 - ə ìməne si g'unl'učìi xòrə tə pə edni pəs'àə
Brŭšljan 3: 44 - i šte pòm nə d'ugènə tàm pɤ̀len d'ugènət xòrə
Černovrŭx: 21 - pris tùj vrèmi kətu gi venčèjət xòrə si ìmə tàm səs t'àx
Černovrŭx: 66 - dušlè bugàti xòrə dušlè pretpriemàči bəštà mi sə srəmùvə

Text copyright © 2011-2016 Ronelle Alexander and Vladimir Zhobov. Texts and other parts of the website may be copied only for non-commercial, research, or educational purposes, provided the source of the material is cited accordingly. Cited material may not include the entire website or substantial portions thereof.
Comments and questions may be addressed to bdlt@berkeley.edu.

Recommended Model for Citations

Bulgarian Dialectology as Living Tradition [2016] (http://www.bulgariandialectology.org, visited on 1 March 2016)
Babjak 1: 13-15. In: Bulgarian Dialectology as Living Tradition [2016] (http://www.bulgariandialectology.org, visited on 1 March 2016)

Token | by Dr. Radut