xòrata

Meaning: 
people
Lexeme: 
Lexical variation: 
хора
Definiteness: 
def
Number: 
pl

Lines where xòrata appears

: 2 - sɤs xòrata ot drùgoto sèlo
Malevo/Xsk 2: 1 - šte stàne kato ednò vrème nàči pàk da təkɤ̀t xòrata da
Eremija 3: 13 - ama tè ne xòdat po xòrata
Eremija 5: 67 - xòrata ne mòš i po pedesè i šejsè godìni da iskàrat
Eremija 3: 72 - po dèset po dvanàese po petnàese sprèma xòrata
Dolno Ujno: 18 - prəz nàšijo živòtə ne smè pràvili razlìčni segà pràvat xòrata
Dolno Ujno: 32 - nèma nèma kàži im na xòrata znàči
Bangejci 2: 2 - sɤs xòrata ot drùgoto sèlo
Oborište 2: 87 - nìvata i sə xòrata koìto vèče mògat da ìdat
Gradec 2: 4 - i ednì ot xòrata tàm ot komšìite ot rodnìnite kazàle
Vladimirovo 1: 46 - [laughter] a kogà kogà zapòčnaxa tùka xòrata da si slà ə
Vladimirovo 1: 47 - ìma li loz’à da slàgat ə ə xòrata lòzeta ìmat li tùka
Gorna Krušica 1: 9 - povìkamè si xòrata t ko tàm koì vìkame za svàdbata
Dolna Sekirna 3: 35 - ìmaše ednà maalà oddòle dòjdu xòrata na muzèn’e
Dolna Sekirna 3: 73 - i onò go ot svàta sèla poznàvaše xòrata mòjɤt stàrɤc dèka lovdžìja
Bosnek 1: 82 - nè nè ne sɤ̀m sɤglàsna mnògo lòši stanàme xòrata

Text copyright © 2011-2016 Ronelle Alexander and Vladimir Zhobov. Texts and other parts of the website may be copied only for non-commercial, research, or educational purposes, provided the source of the material is cited accordingly. Cited material may not include the entire website or substantial portions thereof.
Comments and questions may be addressed to bdlt@berkeley.edu.

Recommended Model for Citations

Bulgarian Dialectology as Living Tradition [2016] (http://www.bulgariandialectology.org, visited on 1 March 2016)
Babjak 1: 13-15. In: Bulgarian Dialectology as Living Tradition [2016] (http://www.bulgariandialectology.org, visited on 1 March 2016)

Token | by Dr. Radut