z

Meaning: 
with
Lexeme: 

Lines where z appears

Kolju Marinovo 4: 12 - əxə i naprɤ̀skəti go z vodà
Kolju Marinovo 2: 71 - kòl’kutu è tvà i dukàrvət snòp’it’i i z dikàni
Golica 5: 38 - dvàma dùši z ban’d’ì ban’d’ìt’i səs šmàjzere n’èma da mɛ̀r
Izgrev/Vm 1: 9 - z bɛ̀čvit'ȅ pujàhə t'èlcit'ȅ nèməš'e̥ vudɛ̀ tugàvə s'è nə rəkɛ̀ sìčku b'ɛ̀š'e
Repljana 1: 3 - išlà səm išlà səm sɤs govèda z volòve ìmašemo
Bansko: 34 - ta a polɛ̀eme s òliu z gorèštu òliu
Bansko: 158 - polìvamè gu s vrɛ̀la vòda i pokrìvame z diplò da se zadùši̥
Bansko: 163 - z bendžìn tu: takà gu pɤ̀rža: pɤ̀rža: rèda: ta stàne
Bansko: 179 - z gorèšta vòda su sapùn' sus ucèt sus sìčku
Markovo: 136 - i gà sə zbìrət èj təkà z drugàri
Dolno Ujno: 175 - z gàs [laughter] i s vìdelce pək ne znàm
Kovačevo 1: 90 - z bànici s vìnu rəkìjə pà nòs’ət
Kovačevo 1: 94 - uttàm sə prigòtv’ət k’i səs jàdene bànici i səs pugàči z vìnu
Kralevo 1: 48 - əmə z d’àttu nɨ̀ž’ehme i nɤ̀šte əmə i sigɛ̀
Kralevo 2: 94 - nìe màjkə i d’adut č’e t’e sə̥ si z bàbə i d’àt
Kruševo 1: 69 - z bàbətə ùbəfkè li e i t’à kàzvə əmi t’à e dubrè
Šumnatica 3: 58 - əmə e tàj nəkàcəme gu nəkàcəme gu nədrubìme go z nòžət
Šumnatica 3: 218 - ə z vòdə be še gu izmìeš də iščìstiš vàlnətə
Stalevo 4: 43 - n’è̝ e səž žakèt əmi z dr’è̝škətə ubl’àkənə də ìdiš ìkəm
Stalevo 1: 114 - i zə gi nəvr’èš əf ədnʌ̀ dʌ̀skə i t’à e z dùpki
Stalevo 1: 175 - pək nàjə z dvà dvà dv’è pònnuški i tkàjə
Vŭglarovo 2: 25 - z dikàn’ətə [unintelligible]
Vŭglarovo 1: 34 - i jà m’ès’ə tùkə um’ès’ə z bràšnu n’è s udà
Vŭglarovo 2: 155 - səz dɤ̀sk’i pregrəd’ènu pregràdi nəpràenu təka z dɤ̀ski
Vŭglarevo 2: 156 - i z dɤ̀sk’i təkò pregràdenu
Gela 2: 21 - z gajtàne putplatènu tə təkò pək əzgà m'èlhi sə rudì se
Gela 1: 37 - pək nə tɛ̀hnine gudᶤìnɤ hòdejà z dubᶤìtak sigà imɛ̀ i dəcàtɤ
Gorno Vŭršilo 2: 70 - òfci dvàese godìni òfci gledà:me z dɛ̀doto i du
Malevo/Asg 1: 10 - a n’è sɤgà z guv’ʌ̀də ne sɤ̀me ne sm’è vərš’ɛ̀li
Malevo/Asg 1: 12 - kòn’ n’è z guv’ʌ̀də n’è
Malevo/Asg 1: 14 - n’è z guv’ɤ̀də
Malevo/Asg 1: 71 - z bràdva
Pavelsko 4: 28 - kràvətə mi sə pə ut’èllə pàk z dv’è məgàrtɤ ut’ìdəme də ur’èm
Sŭrnica 4: 9 - z bilà fsèč’eni
Sŭrnica 4: 58 - də ti sv’ɛ̀tɨ vərìš’ pupàrətə bɤ̀rkəž z dɤ̀rvenətə lədžìcә̥
Sŭrnica 1: 127 - nə mùt’etu tràmpuski z bubàjku mu
Sŭrnica 1: 129 - i na mal’èn e tòs z bùbəl’a mu i nàš’ijə svèkər
Sveta Petka 2: 51 - i putpàliš z bòrinàta i
Sveta Petka 3: 58 - ɤs kàl kàlɤ i dzadì i z duvàr i zdzìdaj
Sveta Petka 2: 60 - i putpàlehme z bòr’inә
Sveta Petka 3: 83 - pə z vìlite pàk se i gu iš’č’ùkuvàme ta gu vɤ̀rleme večè
Arčar 1: 31 - a nìe ne smè se razbràle z džòni kvò trèbva da bɤ̀de
Gradec 1: 112 - nèštem d ìdem potpìsvaj se potpìsvam se i z dvète rɤ̀ce
Drjanovec 1: 64 - n’àmɤ nɤkɤd’è nɤmèr’ tàt’i inɤ̀ ženà dod’ t’à dòd’i z dv’è
Petrov Dol 3: 19 - tàm sp’ìm z bəštàta mi ə mòjə č’ìču mi
Vladimirovo 2: 13 - i mùzika i si svìri i nìe òdime si z g’ùlove
Vladimirovo 3: 30 - u kotèlɤ sə bɤ̀rka z ə ə brəšnòto̥ sàmo če
Gorna Krušica 1: 40 - i z tovà darùvahme nìšto nè e imàlo è da kùpime
Tihomir 2: 180 - tò i tò im’ɛ̀ i drùgi ràbatᵊɨ as vòlave i z d’uv’ène
Iskrica 2: 19 - če nə grɤ̀p səs kubìlkətə z bəkɤ̀rte nə grɤ̀p nòs’ə udà

Text copyright © 2011-2016 Ronelle Alexander and Vladimir Zhobov. Texts and other parts of the website may be copied only for non-commercial, research, or educational purposes, provided the source of the material is cited accordingly. Cited material may not include the entire website or substantial portions thereof.
Comments and questions may be addressed to bdlt@berkeley.edu.

Recommended Model for Citations

Bulgarian Dialectology as Living Tradition [2016] (http://www.bulgariandialectology.org, visited on 1 March 2016)
Babjak 1: 13-15. In: Bulgarian Dialectology as Living Tradition [2016] (http://www.bulgariandialectology.org, visited on 1 March 2016)

Token | by Dr. Radut