zəštò

Meaning: 
why
Particle: 
interr
Lexeme: 

Lines where zəštò appears

Mogilica 6: 10 - i zəštò bèše takà
Drabišna 2: 80 - stànuvə erg'èn zəštò dòjde dòjdəh ìkə də mi dəd'èš'
Šumnatica 1: 96 - n’àmə zəštò nìe pàk pàk bləgudərènie əmèrikə dərdžì svetàd
Huhla 2: 6 - ù tòj n'àma è dənò upust'èete zəštò sə plàšite
Huhla 2: 36 - pò hùbəvu mi jà mi jà sià zəštò hòd'əm tàm še ìdə
Huhla 3: 37 - tàno tə tì zəštò pùskəš vɤ̀lču hòrətə gl'èdət də sə rəstùri səvà
Huhla 1: 55 - zəštò
Huhla 1: 56 - əm zəštò zəštò š' ìdə də m'àtəm təkɤ̀vi tòrve t'àə utròvi
Huhla 1: 56 - əm zəštò zəštò š' ìdə də m'àtəm təkɤ̀vi tòrve t'àə utròvi
Huhla 6: 76 - ə ə zəštò təkà
Černovrŭx: 32 - kònnici im vìkət busìlci im vìkət n'àkuj ni znàm zəštò

Text copyright © 2011-2016 Ronelle Alexander and Vladimir Zhobov. Texts and other parts of the website may be copied only for non-commercial, research, or educational purposes, provided the source of the material is cited accordingly. Cited material may not include the entire website or substantial portions thereof.
Comments and questions may be addressed to bdlt@berkeley.edu.

Recommended Model for Citations

Bulgarian Dialectology as Living Tradition [2016] (http://www.bulgariandialectology.org, visited on 1 March 2016)
Babjak 1: 13-15. In: Bulgarian Dialectology as Living Tradition [2016] (http://www.bulgariandialectology.org, visited on 1 March 2016)

Token | by Dr. Radut