znàči

Meaning: 
mean
Aspect: 
I
Verb form: 
pres
Lexeme: 
Person: 
3sg

Lines where znàči appears

Kolju Marinovo 3: 16 - znači nè səs nìvətə də dovɤ̀ršim znàči kakvò žɤ̀ne sə
Kolju Marinovo 3: 20 - nə snòpi èj tòl’kəv’i èj tòl’kəv’i znàči kətu zbirèš
Kolju Marinovo 6: 61 - t’ì si zìmət i mɤ̀ški i žènski znàči i si gi udvɤ̀ždət
Kozičino 1: 115 - ə kàk se z tì znàči ə kòz’inicit’è nə tepəvəčàrite gi dàvaxti̥
Stakevci 4: 51 - znàči a koè e povòrka a koè e vṛvcà
Vŭrbovo 2: 31 - ta da vìdim znàči kvò e kogà e nišàn kvò e
Vŭrbovo 2: 61 - znàči da ùmre
Leštak 3: 3 - segà znàči snòpi pu dèset bròjə təvà e košìnə təkà li
Leštak 2: 30 - a ama vìe ste i žɤ̀nəli znàči ste ìmə
Leštak 2: 37 - a znàči ot rɤ̀ž ste go
Leštak 2: 60 - a znàči səs mùleto a mùleto ə vɤ̀rzano li e
Leštak 2: 88 - əh znàči ne è bil tugàva lèg živòta à
Leštak 3: 214 - n’àkakvo ìme nèjno si sàmo čurbɤ̀ kətu kàžət tovà
Leštak 3: 242 - tuvà tùj mi e ràbota znàči oddòlu dobrè koè se kàzva
Leštak 3: 280 - znàči tùka ìma əlkà tùka oddòl’e
Leštak 3: 285 - əhə tùkə znàči znàči segà še go narisùvame takà
Leštak 3: 285 - əhə tùkə znàči znàči segà še go narisùvame takà
Leštak 3: 311 - əmhəm tɤ̀j znàči
Leštak 3: 316 - tovà sa znàči ùši
Leštak 3: 364 - tùkə si znàči takà
Leštak 3: 370 - ahà znàči tovà e pàk čuvìja
Leštak 3: 374 - ahà znàči
Leštak 3: 384 - znàči tùka to tàja čàs
Šumnatica 1: 35 - kàktu gu rəspràjət znàči kàktu rəspràjət či svetàt bìlu kətu tòpka
Šumnatica 1: 51 - znàči
Šumnatica 1: 53 - znàči tàm òšte še e tɤ̀mno segà
Šumnatica 1: 66 - bugàtə dəržàvə ə bilò i v’àrnu e tvà n’ɛ̀štu znàči dà
Sŭrnica 4: 80 - znàči jèdeneto sèki dèn li go
Sveta Petka 1: 84 - znàči tì si rešavaš tòj ti
Arčar 2: 1 - znàči
Vladimirovo 3: 22 - à ə znàči i vìe ste lovìli rìba
Vladimirovo 3: 58 - znàči tovà mi e
Gorna Krušica 3: 14 - znàči sè tì fsè predèše na toà

Text copyright © 2011-2016 Ronelle Alexander and Vladimir Zhobov. Texts and other parts of the website may be copied only for non-commercial, research, or educational purposes, provided the source of the material is cited accordingly. Cited material may not include the entire website or substantial portions thereof.
Comments and questions may be addressed to bdlt@berkeley.edu.

Recommended Model for Citations

Bulgarian Dialectology as Living Tradition [2016] (http://www.bulgariandialectology.org, visited on 1 March 2016)
Babjak 1: 13-15. In: Bulgarian Dialectology as Living Tradition [2016] (http://www.bulgariandialectology.org, visited on 1 March 2016)

Token | by Dr. Radut