znàeš

Meaning: 
know
Aspect: 
I
Verb form: 
pres
Lexeme: 
Person: 
2sg

Lines where znàeš appears

Malevo/Xsk 2: 42 - də znàeš sɨ̀čku də pràiš i də gòtviš
Malevo/Xsk 1: 89 - [laughter] otkədè sə došlì znàeš li pumàcite
Eremija 4: 41 - kòj če mu i da tùriš kapàn ne gò znàeš
Drabišna 2: 49 - sìčko znàeš mnògo znàeš pèsni
Drabišna 2: 49 - sìčko znàeš mnògo znàeš pèsni
Drabišna 2: 52 - a prìkaski znàeš li
Drabišna 2: 54 - prìkaski prìkaski znàeš li
Drabišna 2: 69 - ì̥kə̥ znàeš lə kəd'è zə nàiš ti mòmə nèrud'ènə
Kralevo 2: 21 - pɨ̀tə znàeš li kvò znàči pɨ̀tə
Kruševo 4: 10 - p’èd dèn’ə ne sm’è puč’ìnuvàli i ə znàeš li
Leštak 3: 237 - è vìš tì kàg gu znàeš [laughter]
Šumnatica 3: 1 - ja kažì znàeš li da pràiš klìn
Šumnatica 1: 3 - znàeš pumàci
Šumnatica 3: 120 - a fùrnətə kàk à ni znàeš
Skrŭt 1: 114 - grɤ̀nci napràeni takvì gərnè znàeš štò e
Skrŭt 1: 201 - k’e kàža na decàta a znàeš li a tàa e trakàlo pò trakàlo
Stalevo 4: 48 - pò màlkə ud nehi vìkəm də znàeš č’e t’à
Stalevo 4: 49 - əm dà kə št’àlu i ut’ɨ̀dəh vìkəm t’ànu znàeš li
Stalevo 4: 51 - kvò zə mi kàžeš vìkəm zə ti kàžə i də znàeš
Huhla 6: 80 - durd'è sə izučìli znàeš li kòlku pərɨ̀ sə dàli
Vŭglarovo 2: 161 - i udèlnu slàgəš i s’è znàeš gà m’è̝liš
Brŭšljan 4: 23 - d'ètu berèm k'ìselic'i nəl znàeš
Gela 3: 22 - e kàžite tò ža kàžem tì pò znàeš àjde
Gela 3: 24 - tì pò znàeš tòšo
Stikŭl 1: 16 - ami kəkvòto znàeš tùka za sèl
Stikŭl 1: 46 - kažì kvòto znàeš
Stikŭl 3: 67 - znàeš li ja tàa legènda
Stikŭl 3: 109 - ami znàeš li zə zaštò se kàzva tùrlata tàm gòre
Stančov Han 1: 42 - tì znàeš li da tәčèš takòva
Sŭrnica 1: 105 - po n’àkoi kràišta znàeš kàk stàvat pobràtimi
Belica 3: 136 - a sɤgà znàeš sìčko [laughter]
Arčar 2: 12 - i znàeš li kvò ot tàm sa donèle bòlestite pṛ̀vo francùzite
Gradec 1: 101 - nə mòe də odvṛ̀žat jà sɤs sɤs nalì znàeš fùsta s
Vladimirovo 1: 57 - nìe za tovà zn znàeš če rètko pìtame zə
Baskalci 1: 10 - tì znàeš li nèšto
Baskalci 1: 12 - tì znàeš li nèšto
Baskalci 1: 17 - kɤ̀k se e zәselìlu sèloto znàeš li
Baskalci 2: 50 - ìmaše ednò vrème kәtràn’ znàeš li kәtu si
Tǔrnjane 2: 75 - ne ne ùmem da da navàdam navòtka i tì kà znàeš
Salaš: 49 - svì pràznici ivànovden dragànof tàm nàj nalì znàeš kvò si e
Salaš: 81 - da si porabòtimo nèšto onò nalì znàeš i togàva si imàlo zàvis
Salaš: 103 - tì znàeš li kvò e l’ùl’ka
Salaš: 119 - tè i tòj da kàem znàeš li kvò e sṛ̀p znàeš
Salaš: 119 - tè i tòj da kàem znàeš li kvò e sṛ̀p znàeš
Salaš: 223 - nòg’e nalì znàeš kvò e nòg’e
Salaš: 275 - razbòj amà no i tovà e mnògo trèva da znàeš
Salaš: 286 - (laughter) kvò znàm è jà kɤ̀t sɤm obeštàla znàeš če sɤm izpɤlnìtelen čovèk
Bela 1: 39 - ò znàeš li če sɤm se cenìl za ofčàr abe kәg bòže
Bela 1: 104 - e kòj e imàlo do tovà segà u tovà vrème li znàeš
Rajanovci 2: 61 - to tì znàeš pa òn nosìl lèp i sìrence i si jàl
Rajanovci 2: 73 - ako tì si bùvaš takà tì ne znàeš kòlko si turìla
Rajanovci 1: 74 - a da znàeš dokɤdè e ə dokɤdè na kogà e
Rajanovci 2: 89 - tì pa tò si detè ne znàeš
Bosnek 1: 14 - ot krapèc kɤdè issilìa jazovìro krapèc tì znàeš i takòva
Bosnek 3: 17 - nalì znàeš što è pačà
Bosnek 2: 22 - na čìf i tèk znàeš li što è čìf i tèk
Bosnek 1: 24 - uprègna volòvete ti znàeš što è volòve pa tùra ednà lèsa
Bosnek 2: 24 - i tovà ne znàeš nàči /laughter/ takà ako e čifᵊ dvè sa
Bosnek 1: 26 - te tekà bèše i pòsle vejàčka ìmaše nàraka ti znàeš sìgurno
Bosnek 1: 38 - pa tùri mašà nalì znàeš što e mašà
Bosnek 3: 49 - i nalì sɤz bèli kɤ̀rpi nalì znàeš kakvò se klàn’axa
Bosnek 1: 54 - teferìč se pràveše tì mož da znàeš əm
Bosnek 1: 55 - i teferìč znàeš li kakvò e
Bosnek 3: 56 - i pogàča se mèseše̥ pogàčḁ e osvèn pa samokòfski znàeš li
Bosnek 1: 68 - ednà edìn kanàt se slòži kanàt tì go znàeš ot karùcite
Bosnek 1: 69 - nalì si znàeš kakvò e kanàt ne znàeš
Bosnek 1: 69 - nalì si znàeš kakvò e kanàt ne znàeš
Bosnek 1: 112 - tì kàka dèno tì ne sì odìla nìkəde i nìšto ne znàeš
Bosnek 1: 114 - i na ezar jòsif ako znàeš ə kadè e na càro kal’àskata
Bosnek 1: 115 - zn nìšto ne znàeš i tìja ràboti tì nìšto ne znàete
Bosnek 1: 116 - sɤdèbnata palàta znàeš li kadè e
Bosnek 1: 142 - e što bèše ùbavo vèselo bèše da znàeš

Text copyright © 2011-2016 Ronelle Alexander and Vladimir Zhobov. Texts and other parts of the website may be copied only for non-commercial, research, or educational purposes, provided the source of the material is cited accordingly. Cited material may not include the entire website or substantial portions thereof.
Comments and questions may be addressed to bdlt@berkeley.edu.

Recommended Model for Citations

Bulgarian Dialectology as Living Tradition [2016] (http://www.bulgariandialectology.org, visited on 1 March 2016)
Babjak 1: 13-15. In: Bulgarian Dialectology as Living Tradition [2016] (http://www.bulgariandialectology.org, visited on 1 March 2016)

Token | by Dr. Radut