znàjš

Meaning: 
know
Aspect: 
I
Verb form: 
pres
Lexeme: 
Person: 
2sg

Lines where znàjš appears

Kolju Marinovo 6: 1 - znàjš kəkvò je ìməše inì cìgən’i im vìkəmi lìnguri
Kolju Marinovo 4: 50 - à znàjš li tì
Skrŭt 2: 96 - i ponedèlniko òdat lè znàjš tvà blàga rek’ìja si nòsat
Skrŭt 2: 106 - dàj lè znàjš kàk sà kak e i sà a takà
Petrov Dol 1: 33 - nɤlì znàjš i tɤrkàl’əmi t’à ìkɤ tɤ̀s ə d’èt i nɤm’ɛ̀ri žinàta
Petrov Dol 3: 61 - n’i znàjš li tò n’àəm ìməm pələmàrka ìməm às s’ìčku

Text copyright © 2011-2016 Ronelle Alexander and Vladimir Zhobov. Texts and other parts of the website may be copied only for non-commercial, research, or educational purposes, provided the source of the material is cited accordingly. Cited material may not include the entire website or substantial portions thereof.
Comments and questions may be addressed to bdlt@berkeley.edu.

Recommended Model for Citations

Bulgarian Dialectology as Living Tradition [2016] (http://www.bulgariandialectology.org, visited on 1 March 2016)
Babjak 1: 13-15. In: Bulgarian Dialectology as Living Tradition [2016] (http://www.bulgariandialectology.org, visited on 1 March 2016)

Token | by Dr. Radut