znàm

Meaning: 
know
Aspect: 
I
Verb form: 
pres
Lexeme: 
Person: 
1sg

Lines where znàm appears

Golica 3: 134 - ɑ̀s gi znàm
Kozičino 1: 5 - ne znàm zə grədɛ̀ əmə pu s’elàta h s’àkəde tɛ̀j
Kozičino 1: 15 - təkɑ̀ e bìlu inò wr’ɛ̀mi pək ž’uwòtə səgà gu iznəm’àrgəmə ni znàm
Kozičino 1: 58 - ne znàm s kəkò gi rɛ̀s’ət əmà
Kozičino 1: 61 - ne znàm s kəkò gi rɛ̀s’ət əmà às kəto b’àx detè ìməše ə
Stakevci 2: 18 - no nè.znam sɤ̀k koè da otkìnem ne znàm kò e
Stakevci 1: 30 - i ne znàm sɤs kòj rèjs da putùəm
Stakevci 4: 114 - znàm znàm vidèl səm
Stakevci 4: 114 - znàm znàm vidèl səm
Srebŭrna 1: 15 - pək togàs ne znàm kvò pək unùj e jurdèčki
Srebŭrna 2: 112 - štotu səm čùvələ no n ne sɤ̀m vìždələ ne ne znàm
Garvan 2: 26 - dusigà stànə gudìni nìj kət znàm às mustò səd'èši̥ tàm
Garvan 1: 44 - kàk ne gì znàm
Garvan 1: 83 - znàm
Garvan 1: 96 - às wòd'ə i znàm kəkò j tò kəkò n'èštu ìmə vɤ̀tr'ə
Garvan 1: 192 - i kəkò šə stàni às ni znàm nìkuj ni gì štè
Markovo: 181 - àz ne znàm
Malevo/Xsk 1: 79 - pò ràno znàm če e bỳlu tik’è̝k’u:
Eremija 2: 19 - nixtò ne znàm nixtò i takà se patì se
Eremija 2: 20 - za dòš tàa godìna ta ne znàm da ti kàža
Eremija 3: 23 - e ne znàm kakò žìvi pròsto tè
Eremija 2: 27 - znàm li kakvò e tò
Eremija 2: 45 - skɤ̀po skɤ̀po ne znàm ako ìskat decàta da kòpat da sàdat
Eremija 5: 45 - nè ama znàm
Eremija 5: 47 - ama ne učì znàm da četà
Eremija 5: 49 - znàm à
Eremija 1: 67 - gl'èdam tùka zapìšuvat od dèka znàm
Eremija 5: 74 - jà vìkam čovèče ìsprati mi pìsmo znàm da čèta če go pròčeta
Mogilica 6: 11 - ne znàm
Mogilica 5: 125 - ne znàm dalì šte i no mi napràvi fpečatlènie če
Mogilica 5: 127 - ili snàhənə ne znàm kàk bèše
Dolno Ujno: 34 - ama ne znàm kakvò
Dolno Ujno: 168 - làmbi ne znàm vidèli li ste [laughter]
Dolno Ujno: 175 - z gàs [laughter] i s vìdelce pək ne znàm
Dolno Ujno: 298 - [laughter] a ama kək jà lì ti kazvà vèče ne znàm
Drabišna 1: 32 - jà si znàm nà sigà ut'ùəm č'ɤ̀k du gòr'e du pluštàtə
Drabišna 1: 56 - ne znàm ne smè vìždali
Drabišna 2: 70 - nàm ne znàm ìkə zə vərvìš zə vərìš tòu bəìr ìkə
Kovačevo 1: 223 - štò se kàrat i jas ne znàm lòšu
Kralevo 3: 26 - ə i sigɛ̀ tvà znàm ut d’àttu mi ud d’àdu s
Kralevo 3: 57 - ne znàm nəkəd’è
Kralevo 3: 71 - tvà znàm jà mòjə d’àdu
Šumnatica 1: 73 - ni znàm [laughter]
Šumnatica 3: 259 - xəm dè da znàm s’àkaš
Skrŭt 1: 63 - xɤ̀ às gu znàm
Skrŭt 3: 98 - tovà e tovà znàm drùgo ne znàm
Skrŭt 3: 98 - tovà e tovà znàm drùgo ne znàm
Skrŭt 1: 115 - znàm znàm
Skrŭt 1: 115 - znàm znàm
Skrŭt 1: 191 - mòš mòš na knìga da e às takà go znàm
Skrŭt 1: 194 - takà e às takà go znàm
Stalevo 1: 101 - tvà snòjuvəj ni znàm kvò də ti kàžə kòlku čùdo
Huhla 1: 1 - n'àmə n'àmə s'àə hòrə ni znàm kəkòt' ìskəd də
Huhla 3: 2 - tvà vèk'e səà kumunìzmə li d'è də znàm kəkòt ìskə
Huhla 3: 12 - dè də znàm duidòhə s kulàtə sičku nətvàrihə
Huhla 1: 30 - tò ike dub'è li usvet'ènu tòj ne znàm kəkò bỳlu
Huhla 1: 31 - tòj ne znàm kəkò bìlo i pàk ne bỳvə
Huhla 3: 31 - tòj vìkə s'à kəè kò də pràjə ìkəm nə znàm
Huhla 5: 34 - nìe gu kàzvəjne sià gu kàzvəme blàguvec d'è də znàm
Huhla 5: 36 - d'è də znàm kàk b'àše tə səm pìtələ màjkə
Huhla 5: 40 - əm tùkə əmə tòj s'à n'èmə v'èk'e sià d'è də znàm
Huhla 1: 67 - zə ilàč təkà nəl' təkà e ni znàm kəkò
Huhla 2: 100 - əm jà d'e də znàm kòlku kɤ̀k də ti kàžə
Černovrŭx: 32 - kònnici im vìkət busìlci im vìkət n'àkuj ni znàm zəštò
Černovrŭx: 42 - i ne ì znàm i sled tùj səupštàvət bɤ̀rzət
Černovrŭx: 49 - v bɤlgàrijə təkà li e bilò nəfs'àkədi vìš tùj ni znàm
Gela 3: 38 - [laughter] tò čistu i às ne znàm ve [laughter]
Gela 3: 64 - za meždunaròden katu làger nè làger brigàda ne znàm kakvò
Gela 2: 75 - azgà gi slùšaš či ne znàm kakvò pràv'at
Gela 3: 76 - ne znàm kvo jedɔ̀t či hvàl'a sə
Sŭrnica 2: 103 - mə ne znàm kəd’è e vèč’e
Trjavna: 122 - əm n’àkuj pɤ̀t ni mòži də izl’èzi spulučlìvu d’è də znàm
Vasiljovo 1: 6 - ne vodì sa mlògo i t’è v’èki koto sa ne znàm
Vasiljovo 2: 15 - ne gì znàm kòlko sa segàkana i nì sa interesùvam
Belica 1: 79 - ne pòmna da sam ne pòmna be mòže da a znàm
Belica 1: 80 - ama ne znàm tòčno kojà e ama segà
Belica 1: 101 - kato màlka ta is sòfia ta gi ne znàm sìčkite
Belica 3: 135 - ama jà ne znàm dède kàk ama jà ne znàm tàtko kàk
Belica 3: 135 - ama jà ne znàm dède kàk ama jà ne znàm tàtko kàk
Oborište 1: 59 - ne znàm
Oborište 1: 102 - ne znàm
Arčar 2: 29 - jà znàm nàši̥ti kartòfi trùdno če se svàri nalì pò trùdno
Arčar 1: 34 - jà ne znàm za kvà e ràbotata vìkam à be džòni
Gradec 2: 14 - a baštà mu ne znàm kɤdè otìšɤl màjka mu
Drjanovec 1: 32 - ɤmɤ s kɤkò j duš’ɤ̀l n’i znàm i l’èkɤrɤ kàza
Petrov Dol 3: 112 - èj tʌ̀s dùmə kəkvà b’èši n’i znàm
Petrov Dol 2: 132 - d’è a znàm
Vladimirovo 3: 27 - ama ne znàm dalì e sɤ̀štiə kɤdè vìe ste go praìli
Vladimirovo 3: 47 - mu vìkame na ednì znàm če mu vìkat papadùrki ednì tekìva širòčki
Vladimirovo 1: 56 - vèče ne znàm sìčko sə istrèbi
Vladimirovo 2: 92 - tàm ne znàm vɤ̀tre vɤf nègo kakvò ìma ama mòat da poznàjət
Tihomir 1: 1 - drùgu kanà da t kàžɤm n’e kanàta me papᵊìtate ažoto znàm
Iskrica 1: 17 - i d’è də znàm v’èče̥ pudìr’ə jà sɤzdàdəw simèjstvu de̝cà
Iskrica 1: 31 - kìtkə l’ə bèše però li bèše d’è də znàm
Iskrica 3: 71 - tò kətu pòčni də sə àgni fs’àkə ufcà dòlu gòri i znàm
Baskalci 1: 136 - zakùsɤt ne znàm štò i hàjde pùštәt i tòja dèn

Text copyright © 2011-2016 Ronelle Alexander and Vladimir Zhobov. Texts and other parts of the website may be copied only for non-commercial, research, or educational purposes, provided the source of the material is cited accordingly. Cited material may not include the entire website or substantial portions thereof.
Comments and questions may be addressed to bdlt@berkeley.edu.

Recommended Model for Citations

Bulgarian Dialectology as Living Tradition [2016] (http://www.bulgariandialectology.org, visited on 1 March 2016)
Babjak 1: 13-15. In: Bulgarian Dialectology as Living Tradition [2016] (http://www.bulgariandialectology.org, visited on 1 March 2016)

Token | by Dr. Radut