Malevo/Asg 3

1 (c) [0:01]      So in the morning when you get up the first thing you’ll do [is]

disc morning sg f when conj arise 2sg pres P most first adv fut
dat refl clt
do 2sg pres P

2 (c) [0:04]      you’ll clean up around the house, and then you’ll make meals.

fut
acc refl clt
do.housework 2sg pres P at.home adv
dat refl clt
make 2sg pres P
for
[…]
food sg n def med

3 (c) [0:07]      You’ll put what you need into your bag –

fut
put 2sg pres P in
bag sg f med what sg n rel med need pres I imprs

4 (d) [0:09]      Food [to take along]

food sg m

5 (c) [0:10]      – food that you need to take along, and you leave for work. And you go there

food sg m what sg n rel med need pres I imprs
and
depart 2sg pres I
to
work sg f there adv when conj go 2sg pres P

6 (d) [0:14]      On foot

on foot adv

7 (c) [0:15]      on foot. When you get there you take off your bag and hang it on a walnut tree

on foot adv there adv when conj go 2sg pres P remove 2sg pres P bag sg f def med hook 2sg pres P
acc f 3sg clt
to
to
walnut tree sg m def

8 (e) [0:19]      [unintelligible]

9 (c) [0:19]      not –

not
[…]

10 (e) [0:21]      [You’ll go] over the hill.

through hill sg f def

11 (c) [0:22]      Well, through what we call Kuchorskan Igrek. There’s a riverbed there – wait:

hes
through through Kuchorskan.Igrek sg m place
acc m 3sg clt
call 1pl pres I that sg n dist adj river nom sg wait sg imv I

12 (e) [0:25]      [unintelligible]

13 (c) [0:25]      [You’d be] hungry like you can’t believe. We each tear off a piece of bread

[…]
hungry pl adj
to
neg exist
to
where interr tear off 1pl pres I
dat refl clt
by
one sg m adj piece sg m bread sg m

14 (c) [0:28]      when we get to the limepit, I’ll dip it in water and sprinkle it

when conj come 1pl pres P to
limepit sg f def dist and
acc m 3sg clt
dip 1sg pres P with
hes
water sg f
acc m 3sg clt
sprinkle 1sg pres P

15 (c) [0:32]      with salt, and by the time we get down to the river I’ve had enough to eat.

with
salt sg f
and
until conj descend 1pl pres P down adv
to
river sg f def prox
and
eat.up sg f def L.part P 1sg pres aux clt
acc refl clt

16 (d) [0:36]      And when they get near to the village they begin to sing.

and
approach 3pl pres P
interr clt
village sg n def prox
and
begin 3pl pres I
comp
sing 3pl pres I

17 (c) [0:38]      Yes, when we are coming back from there

hes
and
when conj [...]
acc refl clt
return 1pl pres P
at
from.there adv

18 (e) [0:40]      [unintelligible]

19 (c) [0:40]      we start to sing harvest songs in traditional pairs as we are returning from …

and
begin 1pl pres I two.part.song pl f
fut
sing 1pl pres I harvest pl adj song pl f return 1pl pres I
acc refl clt
from

20 (e) [0:44]      [unintelligible]

21 (c) [0:44]      … the harvest.

from
harvest sg f

22 (d) [0:47]      They walk and sing [at the same time].

walk 3pl pres I
and
sing 3pl pres I

23 (VZh)       Yes, go ahead!

yes hort

24 (c) [0:51]      When you’re coming back from – from that, you’ve been singing,

when conj
acc refl clt
return 2sg pres P come 2sg pres P
from
from
that sg n dist adj sing sg m L.part I
2sg pres aux clt

25 (c) [0:54]      but when you get back you [still] have to

but
acc refl clt
return 2sg pres I again adv need pres I imprs

26 (e) [0:55]      [unintelligible]

27 (c) [0:55]      go to fetch water at Olyen.

comp
go 2sg pres P
to
water sg f
to
Olyen sg m place

28 (d) [0:57]      [Yes,] at Olyen.

to
Olyen sg m place

29 (c) [0:58]      You’ll bring back water, and put the copper kettle on to boil

fut
bring 2sg pres P water sg f def dist
and
and
fut
put 2sg pres P kettle sg m def dist
comp
acc refl clt
boil 3sg pres I

30 (c) [1:02]      Do you know how long you had to walk with the kettle-yoke on your shoulder?

hes
with
water.pail.yoke sg f def dist
on
shoulder sg n def med know 2sg pres I how.much interr time sg n
acc refl clt
walk 3sg pres I

31 (c) [1:06]      [Back home] you ‘ll come inside, you’ll first of all light the fire and then put the kettle on

and
fut
enter 2sg pres P inside adv front adv lay 2sg pres P fire sg m def dist
fut
at
put 2sg pres P kettle sg m def dist

32 (c) [1:11]      to boil. You’ll maybe stir up gruel, you’ll maybe make bread chunks to dip –

comp
comp
boil 3sg pres I gruel sg f
interr clt
fut mix 3sg pres I bread.chunk sg m
interr clt
fut
make 2sg pres I

33 (c) [1:14]      whatever is easier, that’s what you’ll do. Then you go out, you take the smaller pot.

which sg n rel med adj
3sg pres cop clt
more easy adv acc n 3sg fut fut do 2sg pres I there adv go.out 2sg pres I take 2sg pres I copper.pot sg n def dist

34 (c) [1:19]      You run off to milk the cow, you come back [to tend] the pigs,

run 2sg pres I
comp
milk 2sg pres I cow sg f def dist
acc refl clt
return 2sg pres P again adv
to
pig pl f def dist

35 (c) [1:23]      and then you’ll set up the “paraliya” tables and put out the “gyuvech”

hes
and then adv
fut
put 2sg pres P low.table sg f def dist and fut put 2sg pres P cookpot sg m def dist

36 (c) [1:27]      You’ll put the gruel in it, pour it in so that everyone all around

and fut put 2sg pres P gruel sg f def dist
comp
acc f 3sg clt
pour 2sg pres P and all pl adj around adv

37 (c) [1:31]      can scoop up [spoonfuls for themselves] from the “gyuvech” pot.

scoop 3pl pres I
from
cookpot sg m def dist

38 (d) [1:32]      To eat [all] from the same [unintelligible]

comp
eat 3pl pres I
from
one sg f adj

39 (c) [1:33]      I’m telling you the truth, really!

yes yes
dat 2sg clt
say 1sg pres P truth sg f def med now adv
nom 1sg
acc 2sg

40 (VZh)       [So, well - where did you go for water?]

41 (c) [1:36]      When we set out – set out from here

when conj set.out 1pl pres P hes
set.out 1pl pres P from.here adv

42 (d) [1:38]      on foot

on foot adv

43 (c) [1:38]      on foot for Sufishte with our bags on our shoulders

on foot adv
to
Suftishte sg n place bag sg f def dist
on
shoulder sg n def med
on
shoulder sg n def med

44 (c) [1:43]      and a flask of water. It was a two hour trip –

and
flask sg m
for
for
water sg f two m hour ct m road sg m

45 (c) [1:46]      just imagine how far that was …

make sg m imv I
dat m 3sg clt
account sg f def med how.much interr
disc
far adv

46 (d) [1:48]      where we –

where rel
1pl pres cop clt

47 (c) [1:49]      … [to go] with a kid in your arms. And when you get there

and
and
and
child sg n def dist
3sg pres cop clt
in
hand pl f def med
in
hand pl f def prox
also
when conj go 2sg pres P there adv

48 (c) [1:56]      you’re totally done in.

drop sg m L.part P
2sg pres aux clt
dat refl clt

49 (e) [1:56]      [unintelligible]

50 (c) [1:56]      And what will you do? You’ll work until the sun gets to be – as I say –

and
what sg n interr fut work 2sg pres I fut work 2sg pres I come 3sg pres P
interr clt
sun sg n def dist thus med adv say 1sg pres I

51 (c) [2:00]      [till] it’s come to be all “tilted” (dusk). [But we still] have to …

come sg n L.part P already adv tilt sg n L.part P
acc refl clt
hes
must pres I imprs

52 (e) [2:02]      [unintelligible]

53 (c) [2:02]      gather up the sheaves and put them into cruciforms

comp
gather 1pl pres I sheaf pl m def dist
comp
acc 3pl clt
make 1pl pres I
in
cruciform pl m

54 (c) [2:06]      and then to take up the return trip with the bag, the waterflask, and the child,

and
again adv
comp
dat refl clt
take 1pl pres I reverse adv bag sg f def dist flask sg m def dist
and
child sg n def dist

55 (c) [2:10]      and to get through another two hours’ travel on the road.

and
comp
go through 1pl pres P again adv two m hour ct m road sg m
1 (c) [0:01]       čem sùtrin kətu stàneš nàj nəprèž žə si nəpràviš

         So in the morning when you get up the first thing you’ll do [is]


2 (c) [0:04]       šə s ušʌ̀təš fkɤ̀šti si nəpràiš zə jə jàdenetu̥

         you’ll clean up around the house, and then you’ll make meals.


3 (c) [0:07]       še slòžiš vəf tòrbəta kvòtu tr’àbvə

         You’ll put what you need into your bag –


4 (d) [0:09]       kətɤ̀kət

         Food [to take along]


5 (c) [0:10]       kətɤ̀kət kvòtu tr’àbvə i zəminàvəš nə ràbutə tàm kət ìdeš

         – food that you need to take along, and you leave for work. And you go there


6 (d) [0:14]       p’èš

         On foot


7 (c) [0:15]       p’èši tàm kət ìdeš sfàliš tòrbətə ukàč’iš jə nə nə òrexa

         on foot. When you get there you take off your bag and hang it on a walnut tree


8 (e) [0:19]       [unintelligible]

         [unintelligible]


9 (c) [0:19]       n’è kə

         not –


10 (e) [0:21]       pres mugìlətə

         [You’ll go] over the hill.


11 (c) [0:22]       ə pres prəs kəčòrskən.igrèk gu vìkəme unvà derè čàkəj

         Well, through what we call Kuchorskan Igrek. There’s a riverbed there – wait:


12 (e) [0:25]       [unintelligible]

         [unintelligible]


13 (c) [0:25]       z glàdni du n’èmə du kəd’è čʌ̀kvəme̥ si pu edìn kumàt xl’àp

         [You’d be] hungry like you can’t believe. We each tear off a piece of bread


14 (c) [0:28]       kət dòjdem vəf kir’èč’nicənə č’e gu nàtup’ə səz ə vòdə gu nàrusə

         when we get to the limepit, I’ll dip it in water and sprinkle it


15 (c) [0:32]       səs sòl i dud’è sl’èzəm dòlu du r’àkəsə i nəjàlə səm se

         with salt, and by the time we get down to the river I’ve had enough to eat.


16 (d) [0:36]       i nəbližɤ̀t li s’èlusu i pòčvəd də pujʌ̀t

         And when they get near to the village they begin to sing.


17 (c) [0:38]       e i kətu vɤ sə vɤ̀rneme u ottàm

         Yes, when we are coming back from there


18 (e) [0:40]       [unintelligible]

         [unintelligible]


19 (c) [0:40]       i pòčvəm’e dvòjki še pujèm žətvàrski p’èsni vrɤ̀štəme se ot

         we start to sing harvest songs in traditional pairs as we are returning from …


20 (e) [0:44]       [unintelligible]

         [unintelligible]


21 (c) [0:44]       ud žɤ̀tvə

         … the harvest.


22 (d) [0:47]       vərv’ɤ̀t i pujɤ̀t

         They walk and sing [at the same time].


23 (VZh)       dà dàj

         Yes, go ahead!


24 (c) [0:51]       kətu sə vɤ̀rneš dòjdeš ud ud unuvà p’àl si

         When you’re coming back from – from that, you’ve been singing,


25 (c) [0:54]       mə sə vrɤ̀štəš pàk tr’àbvə

         but when you get back you [still] have to


26 (e) [0:55]       [unintelligible]

         [unintelligible]


27 (c) [0:55]       d ìdeš nə vòdə nə ul’èn’

         go to fetch water at Olyen.


28 (d) [0:57]       nə ul’èn’

         [Yes,] at Olyen.


29 (c) [0:58]       še dunesèš vudɤ̀nə ə če š slòžiš bɤkɤ̀rən də sə vərì

         You’ll bring back water, and put the copper kettle on to boil


30 (c) [1:02]       ə səs kutluvàr’k’ənə nə ràmutu nàiš kòlku vr’ème sə vərì

         Do you know how long you had to walk with the kettle-yoke on your shoulder?


31 (c) [1:06]       če še fl’èzeš vʌ̀tr’e nàj nəprèž nəkləd’èš ògn’en še u tùriš bəkɤ̀rən

         [Back home] you ‘ll come inside, you’ll first of all light the fire and then put the kettle on


32 (c) [1:11]       də də vrì kàš’ə li šə bɤ̀rkəš dròp li še pràviš

         to boil. You’ll maybe stir up gruel, you’ll maybe make bread chunks to dip –


33 (c) [1:14]       kuètu e pò l’èsnu n’ègu žə žə vɤ̀ršiš’ tàm izlìzəš’ zìməš bəkɤ̀rč’enu

         whatever is easier, that’s what you’ll do. Then you go out, you take the smaller pot.


34 (c) [1:19]       b’àgəš’ də dujìš’ kràvənə sə vɤ̀rniš’ pàk nə svìnenu

         You run off to milk the cow, you come back [to tend] the pigs,


35 (c) [1:23]       ə č’e tugà že tùriš’ pərəl’ʌ̀nə č’e ž’ə slòž’iš’ g’yv’èč’ən

         and then you’ll set up the “paraliya” tables and put out the “gyuvech”


36 (c) [1:27]       č’e ž’e slòž’iš’ kàš’ənə də jə strɤ̀siš’ č’e sìč’ki nəòkulu

         You’ll put the gruel in it, pour it in so that everyone all around


37 (c) [1:31]       nəgrìbət ud g’uv’èč’ən

         can scoop up [spoonfuls for themselves] from the “gyuvech” pot.


38 (d) [1:32]       də jədɤ̀t ud ədnɤ̀ [unintelligible]

         To eat [all] from the same [unintelligible]


39 (c) [1:33]       dà dà ti kàž’ə ìstinətə səgà jà t’èbe

         I’m telling you the truth, really!


40 (VZh)       [Значи, къде ходеxте за вода?]

         [So, well - where did you go for water?]


41 (c) [1:36]       kətu trɤ̀gnem’e ɤɤ tɤ̀rneme ut.tùkə

         When we set out – set out from here


42 (d) [1:38]       p’èš’i

         on foot


43 (c) [1:38]       p’èš’i du səftɤ̀šte tòrbənə nə rəmòt nə ràmutu

         on foot for Sufishte with our bags on our shoulders


44 (c) [1:43]       i bɤ̀kəl zə zə vudà dvà č’àsə pɤ̀t’

         and a flask of water. It was a two hour trip –


45 (c) [1:46]       pràj mu sm’ètkətə kòlku e dəl’èč’e

         just imagine how far that was …


46 (d) [1:48]       d’èt sme

         where we –


47 (c) [1:49]       i i i d’ètenu e f rəkète f rəkìse i kətu ìdeš tàm

         … [to go] with a kid in your arms. And when you get there


48 (c) [1:56]       kàpnəl si si

         you’re totally done in.


49 (e) [1:56]       [unintelligible]

         [unintelligible]


50 (c) [1:56]       i kò š’e ràbutiš’ š’e ràbutiš’ dòde li slɤ̀nceno təkà vìkəm

         And what will you do? You’ll work until the sun gets to be – as I say –


51 (c) [2:00]       dušlòlu v’èč’e nəkrivìlu sə ə tr’àvə

         [till] it’s come to be all “tilted” (dusk). [But we still] have to …


52 (e) [2:02]       [unintelligible]

         [unintelligible]


53 (c) [2:02]       də səbìrəme snòpene də gi pràvim nə krɤ̀sci

         gather up the sheaves and put them into cruciforms


54 (c) [2:06]       i pàk də si zìməme ubràtnu tòrbənə bɤ̀klən i d’ètenu

         and then to take up the return trip with the bag, the waterflask, and the child,


55 (c) [2:10]       i də pruòdim pàk dvà č’àsə pʌ̀t’

         and to get through another two hours’ travel on the road.


1 (c) [0:01]       чем су̀трин кәту ста̀неш на̀й нәпрѐж жə си нәпра̀виш

2 (c) [0:04]       шә с ушъ̂̀тәш фкъ̀шти си нәпра̀иш зә йə йа̀денету̭

3 (c) [0:07]       ше сло̀жиш вәф то̀рбәта кво̀ту тр’а̀бвә

4 (d) [0:09]       кәтъ̀кәт

5 (c) [0:10]       кәтъ̀кәт кво̀ту тр’а̀бвә и зәмина̀вәш нә ра̀бутә та̀м кәт ѝдеш

6 (d) [0:14]       п’ѐш

7 (c) [0:15]       п’ѐши та̀м кәт ѝдеш сфа̀лиш то̀рбәтә ука̀ч’иш йә нә нə о̀реха

8 (e) [0:19]       [неразбрано]

9 (c) [0:19]       н’ѐ кə

10 (e) [0:21]       прес мугѝләтә

11 (c) [0:22]       ə прес прəс кәчо̀рскән.игрѐк гу вѝкәме унва̀ дерѐ ча̀кəй

12 (e) [0:25]       [неразбрано]

13 (c) [0:25]       з гла̀дни ду н’ѐмә ду кәд’ѐ чъ̂̀квәме̭ си пу едѝн кума̀т хл’а̀п

14 (c) [0:28]       кәт до̀йдем вәф кир’ѐч’ницәнә ч’е гу на̀туп’ә сәз ə во̀дә гу на̀русә

15 (c) [0:32]       сәс со̀л и дуд’ѐ сл’ѐзәм до̀лу ду р’а̀кәсә и нәйа̀лә сәм се

16 (d) [0:36]       и нәближъ̀т ли с’ѐлусу и по̀чвәд дә пуйъ̂̀т

17 (c) [0:38]       е и кәту въ сә въ̀рнеме у отта̀м

18 (e) [0:40]       [неразбрано]

19 (c) [0:40]       и по̀чвәм’е дво̀йки ше пуйѐм жәтва̀рски п’ѐсни връ̀штәме се от

20 (e) [0:44]       [неразбрано]

21 (c) [0:44]       уд жъ̀твә

22 (d) [0:47]       вәрв’ъ̀т и пуйъ̀т

23 (VZh)       да̀ да̀й

24 (c) [0:51]       кәту сә въ̀рнеш до̀йдеш уд уд унува̀ п’а̀л си

25 (c) [0:54]       мә сә връ̀штәш па̀к тр’а̀бвә

26 (e) [0:55]       [неразбрано]

27 (c) [0:55]       д ѝдеш нә во̀дә нә ул’ѐн’

28 (d) [0:57]       нә ул’ѐн’

29 (c) [0:58]       ше дунесѐш вудъ̀нә ә че ш сло̀жиш бъкъ̀рән дә сә вәрѝ

30 (c) [1:02]       ə сәс кутлува̀р’к’әнə нә ра̀муту на̀иш ко̀лку вр’ѐме сә вәрѝ

31 (c) [1:06]       че ше фл’ѐзеш въ̂̀тр’е на̀й нәпрѐж нәкләд’ѐш о̀гн’ен ше у ту̀риш бәкъ̀рән

32 (c) [1:11]       дә дə врѝ ка̀ш’ә ли шә бъ̀ркәш дро̀п ли ше пра̀виш

33 (c) [1:14]       куѐту е по̀ л’ѐсну н’ѐгу жә жә въ̀ршиш’ та̀м излѝзәш’ зѝмәш бәкъ̀рч’ену

34 (c) [1:19]       б’а̀гәш’ дә дуйѝш’ кра̀вәнә сә въ̀рниш’ па̀к нә свѝнену

35 (c) [1:23]       ә ч’е туга̀ же ту̀риш’ пәрәл’ъ̂̀нә ч’е ж’ә сло̀ж’иш’ г’ӥв’ѐч’ән

36 (c) [1:27]       ч’е ж’е сло̀ж’иш’ ка̀ш’әнә дә йә стръ̀сиш’ ч’е сѝч’ки нәо̀кулу

37 (c) [1:31]       нәгрѝбәт уд г’ув’ѐч’ән

38 (d) [1:32]       дə йəдъ̀т уд əднъ̀ [неразбрано]

39 (c) [1:33]       да̀ да̀ ти ка̀ж’ә ѝстинәтә сəга̀ йа̀ т’ѐбе

40 (VZh)       [Значи, къде ходехте за вода?]

41 (c) [1:36]       кәту тръ̀гнем’е ъъ тъ̀рнеме ут.ту̀кә

42 (d) [1:38]       п’ѐш’и

43 (c) [1:38]       п’ѐш’и ду сәфтъ̀ште то̀рбәнә нә рәмо̀т нә ра̀муту

44 (c) [1:43]       и бъ̀кәл зә зə вуда̀ два̀ ч’а̀сә пъ̀т’

45 (c) [1:46]       пра̀й му см’ѐткәтә ко̀лку е дәл’ѐч’е

46 (d) [1:48]       д’ѐт сме

47 (c) [1:49]       и и и д’ѐтену е ф рәкѐте ф рәкѝсе и кәту ѝдеш та̀м

48 (c) [1:56]       ка̀пнәл си си

49 (e) [1:56]       [неразбрано]

50 (c) [1:56]       и ко̀ ш’е ра̀бутиш’ ш’е ра̀бутиш’ до̀де ли слъ̀нцено тәка̀ вѝкәм

51 (c) [2:00]       душло̀лу в’ѐч’е нәкривѝлу сә ə тр’а̀вә

52 (e) [2:02]       [неразбрано]

53 (c) [2:02]       дә сәбѝрәме сно̀пене дә ги пра̀вим нә кръ̀сци

54 (c) [2:06]       и па̀к дә си зѝмәме убра̀тну то̀рбәнә бъ̀клән и д’ѐтену

55 (c) [2:10]       и дә пруо̀дим па̀к два̀ ч’а̀сә пъ̂̀т’

Text copyright © 2011-2016 Ronelle Alexander and Vladimir Zhobov. Texts and other parts of the website may be copied only for non-commercial, research, or educational purposes, provided the source of the material is cited accordingly. Cited material may not include the entire website or substantial portions thereof.
Comments and questions may be addressed to bdlt@berkeley.edu.

Recommended Model for Citations

Bulgarian Dialectology as Living Tradition [2016] (http://www.bulgariandialectology.org, visited on 1 March 2016)
Babjak 1: 13-15. In: Bulgarian Dialectology as Living Tradition [2016] (http://www.bulgariandialectology.org, visited on 1 March 2016)

Text | by Dr. Radut