Stoilovo

1 (VZh)       [What did you do during Easter week?]

2 (a) [0:01]      The great – on Great (= Black) Thursday we do the ritual prayers to the dead,

big sg f def adj big sg m adj Thursday sg m do 1pl pres I service.for.dead pl.t
nom 1pl

3 (a) [0:04]      in memory of the departed. [For that] we distribute – We go to [peoples’] houses and dist-

commemoration sg m
to
die pl def L.part P distribute 1pl pres I
and
around
house pl f def go 1pl pres I
and
[...]

4 (a) [0:09]      We put into a pan bread, food, and other [things] –

put 1pl pres P one sg f adj in
one sg f adj pan sg f bread sg m
and
food sg n one sg n adj other sg n adj

5 (a) [0:13]      whatever is the specialty of [each of] us, and we distribute it.

what sg n rel
dat 1pl clt
3sg pres cop clt
skill sg m
and
acc m 3sg clt
distribute 1pl pres I

6 (a) [0:17]      Then we dye eggs, make candles for Easter.

[...]
disc
dye 1pl pres I egg pl n def make 1pl pres I candle pl f
for
Easter sg m def

7 (a) [0:20]      The next evening there’s standing [in the church]. We go to the church, when –

tomorrow adv evening sg f pres exist stand vbl.n I go 1pl pres I
to
church sg f def evening sg f when interr
3sg pres cop clt

8 (b) [0:23]      Are they that big?

so.big adv
interr clt
3pl pres cop clt

9 (VZh)       [Can you please speak louder?]

10 (a) [0:25]      But I’m in a hurry. Louder? How much louder?

but
nom 1sg
hurry 1sg pres I
more
high adv
and
how.much interr
more
high adv

11 (VZh)       O.K., that’s good.

thus adv good adv

12 (a) [0:29]      Aha. [At] the church the next evening – the standing is the next evening.

disc church sg f def tomorrow adv evening sg f stand def vbl.n I
3sg pres cop clt
tomorrow adv evening sg f

13 (a) [0:32]      We light candles, we stand, and we watch [out for] the Lord.

light 1pl pres I candle pl f def stand 1pl pres I guard 1pl pres I lord acc sg m

14 (b) [0:35]      They take him out.

take.out 3pl pres I
acc m 3sg clt

15 (a) [0:36]      They take him (= the icon) outdoors, crucified, and we watch over him.

take.out 3pl pres I
acc m 3sg clt
outside adv stretch sg m P.part P
and
nom 1pl
acc m 3sg clt
guard 1pl pres I

16 (a) [0:39]      On Friday [is] Good Friday. Throughout Friday night –

in
Friday sg m big sg m adj Friday sg m in
hes
Friday sg m opposite Saturday sg f morning sg f def

17 (a) [0:44]      on Thursday morning [that is,] on Saturday morning we go to bury him –

in
Thursday sg m
hes
in
hes
Saturday sg f morning sg f def go 1pl pres I
and
acc m 3sg clt
bury 1pl pres P

18 (b)       yes

yes

19 (a) [0:49]      the Lord. They carry him inside and we bury him. And this is called –

lord acc sg m bring.in 3pl pres I inside adv
acc m 3sg clt
bury 1pl pres I
and
this sg n adj
acc refl clt
say 3sg pres I

20 (a) [0:52]      for this we say “we bury him”. [That’s] on Saturday morning. Saturday!

this sg n adj
acc m 3sg clt
say 1pl pres I bury 1pl pres I
acc m 3sg clt
already adv
on
Saturday sg f morning sg f def Saturday sg f

21 (a) [0:56]      On the next – that’s the day after Saturday – on Sunday morning

on
other sg m def adj here adv other sg m def adj day sg m Saturday sg f in
Sunday sg f morning sg f def

22 (a) [0:58]      we go to church again, we carry candles, we light [them] and they shine [everywhere].

again adv go 1pl pres I
to
church sg f def carry 1pl pres I candle pl f light 1pl pres I illuminate 3pl pres I

23 (VZh)       [How were you dressed?]

24 (a) [1:03]      I’ll tell you first that we tied [our head coverings] [like] Greek women.

first adv now adv
fut
dat 2sg clt
say 1sg pres P tie 1pl impf I
acc refl clt
Greek.woman pl f

25 (a) [1:06]      We “tie up” like Greek women, with green and black netting, headscarves, and a veil –

tie 1pl pres I
acc refl clt
Greek.woman pl f with
net pl f green pl adj black pl adj
and
headscarf pl m veil sg n

26 (a) [1:11]      veil. Veils with coins, veils with pearls – And then you take

veil sg n with.money pl adj veil pl n with.pearl pl adj veil pl n from.there adv
comp
when conj take 2sg pres P

27 (a) [1:15]      [the] woolen clothing [that] we wore – red, green, blue –

clothing pl f woolen pl adj red pl adj green pl adj blue pl adj wear 1pl impf I

28 (a) [1:19]      And we wore red aprons with white edging. [But those were] bought.

and
and
red pl adj apron pl f with
white pl adj edging pl f buy pl P.part P

29 (VZh)       [And on your feet?]

30 (a) [1:23]      Woolen socks, hand knitted.

woolen pl adj sock pl m knit pl P.part I

31 (VZh)       [And on your head?]

32 (a) [1:26]      On the head – didn’t we tell you? A veil. A veil with coins [or] pearls.

on
head sg f def interr say 1pl aor P adrs veil sg n veil sg n with.money sg n adj with.pearl sg n adj

33 (VZh)       [What did the bride wear?]

34 (a) [1:30]      The bride – when she gets married?

bride sg f def when conj
acc refl clt
wed 3sg pres I
interr clt

35 (VZh)       Yes,

yes

36 (a) [1:33]      Well, she gets married we put a “tul” (veil) on her.

disc
when conj
acc refl clt
wed 3sg pres I veil sg m put 1pl pres I

37 (b) [1:34]      “Brakma” (bridal veil).

bridal.veil sg f

38 (a) [1:36]      [It was called] “brakma” in the old days but later (= now) they say “tul”. The veil.

bridal.veil sg f one sg n adj time sg n and later adv say 3pl pres I veil sg m def veil sg m def
1 (VZh)       [Какво правихте през Великата неделя?]

         [What did you do during Easter week?]


2 (a) [0:01]       velìkata velìki četvɤ̀rtək pràime òduš’e nìe

         The great – on Great (= Black) Thursday we do the ritual prayers to the dead,


3 (a) [0:04]       pòmen nə umr’ɛ̀lite rəzdàvəme i pu kɤ̀štite xòdim tə rəzdà

         in memory of the departed. [For that] we distribute – We go to [peoples’] houses and dist-


4 (a) [0:09]       tùrim ənə fəf ədnɤ̀ təvɤ̀ xl’àp i jàdene ednò drùgu

         We put into a pan bread, food, and other [things] –


5 (a) [0:13]       kəkvòtu ni e murəfèt i gu rəzdàvəmi

         whatever is the specialty of [each of] us, and we distribute it.


6 (a) [0:17]       utr to bàgrime əcàtə pràime sv’ɛ̀šči zə velìgdenət

         Then we dye eggs, make candles for Easter.


7 (a) [0:20]       ùtr’e v’èč’er ìmə stuèn’:e hòdime nə č’èrkvətə večèr kugà e

         The next evening there’s standing [in the church]. We go to the church, when –


8 (b) [0:23]       tòlkova li sɤ

         Are they that big?


9 (VZh)       [Можеш ли да говориш малко по-високо?]

         [Can you please speak louder?]


10 (a) [0:25]       əmə jà bɤ̀rzəm pò visòku i kòlko pò visòku

         But I’m in a hurry. Louder? How much louder?


11 (VZh)       təkà dubrè

         O.K., that’s good.


12 (a) [0:29]       əhə č’èrkvətə ùtre eč’er stuèn’:etu e ùtre v’èč’er

         Aha. [At] the church the next evening – the standing is the next evening.


13 (a) [0:32]       pàlim sv’ɛ̀ščite stuìm’e pàzime gòspude

         We light candles, we stand, and we watch [out for] the Lord.


14 (b) [0:35]       iznìsət gu

         They take him out.


15 (a) [0:36]       iznìsət gu vɤ̀nkə rəspɤ̀nət i nìe gu pàzime

         They take him (= the icon) outdoors, crucified, and we watch over him.


16 (a) [0:39]       vəf p’ètək velìki p’ètək vəf ə p’ètək srèštu sɤ̀buta sutrintɤ̀

         On Friday [is] Good Friday. Throughout Friday night –


17 (a) [0:44]       vəf č’etvɤ̀rtək ə vəf ə sɤ̀butə sutrintɤ̀ hòdime tə gu pugreb’ème

         on Thursday morning [that is,] on Saturday morning we go to bury him –


18 (b)       da

         yes


19 (a) [0:49]       gospodə fnàsət vɤ̀tre gu pugr’èbvəme i tuvà sə kàzvə

         the Lord. They carry him inside and we bury him. And this is called –


20 (a) [0:52]       tuvà gu kàzvəme pugr’èbvəmè gu vèk’e f sɤ̀butə sutrintɤ sɤ̀butə

         for this we say “we bury him”. [That’s] on Saturday morning. Saturday!


21 (a) [0:56]       nə drùgijə tùvə drùgijə dèn’ sɤ̀butə vəf ned’ɛ̀l’ə sutrintɤ̀

          On the next – that’s the day after Saturday – on Sunday morning


22 (a) [0:58]       pàk xòdim nə č’èrkvətə nòsim sv’ɛ̀šči pàlim sv’ɛ̀t’ət

         we go to church again, we carry candles, we light [them] and they shine [everywhere].


23 (VZh)       [Как се обличахте?]

         [How were you dressed?]


24 (a) [1:03]       pɤ̀rvu segà še ti kàž’e vɤ̀rzvəhme se gɤrkìni

         I’ll tell you first that we tied [our head coverings] [like] Greek women.


25 (a) [1:06]       vɤ̀rzvəme se gərkìne səs mr’ɛ̀ži zelè̝ni č’èrni i d’ulbène bùlu

         We “tie up” like Greek women, with green and black netting, headscarves, and a veil –


26 (a) [1:11]       bùlu pərìčeni bulà sìnčeni bulà uttàm də kəd z’èmeš

          veil. Veils with coins, veils with pearls – And then you take


27 (a) [1:15]       ròvi vɤ̀l’neni č’erv’èni zel’èni sìni nòsehme

         [the] woolen clothing [that] we wore – red, green, blue –


28 (a) [1:19]       a i č’erv’èni prestìlki səs b’ɛ̀li uwì kùp’eni

         And we wore red aprons with white edging. [But those were] bought.


29 (VZh)       [А на краката?]

         [And on your feet?]


30 (a) [1:23]       vɤ̀l’neni č’uràpi pl’èteni

         Woolen socks, hand knitted.


31 (VZh)       [А на главата?]

          [And on your head?]


32 (a) [1:26]       nə gləvɤ̀tə lì kàzəhme dè bùlu bùlu pərìč’enu sìnč’enu

         On the head – didn’t we tell you? A veil. A veil with coins [or] pearls.


33 (VZh)       [А булката?]

          [What did the bride wear?]


34 (a) [1:30]       bùlkətə kətu se venč’àvə li

         The bride – when she gets married?


35 (VZh)       dà

         Yes,


36 (a) [1:33]       mi kət se venč’àvə tùl tùr’əm’e

         Well, she gets married we put a “tul” (veil) on her.


37 (b) [1:34]       brakma

         “Brakma” (bridal veil).


38 (a) [1:36]       brəkmɤ̀ ednò vr’ɛ̀me pək s’ètne kàzvət tùlə tùlət

         [It was called] “brakma” in the old days but later (= now) they say “tul”. The veil.


1 (VZh)       [Какво правихте през Великата неделя?]

2 (a) [0:01]       велѝката велѝки четвъ̀ртәк пра̀име о̀душ’е нѝе

3 (a) [0:04]       о̀мен нә умр’е̂̀лите рәзда̀вәме и пу къ̀штите хо̀дим тә рәзда̀

4 (a) [0:09]       ту̀рим əнə фәф әднъ̀ тәвъ̀ хл’а̀п и йа̀дене едно̀ дру̀гу

5 (a) [0:13]       кәкво̀ту ни е мурәфѐт и гу рәзда̀вәми

6 (a) [0:17]       утр то ба̀гриме әца̀тә пра̀име св’е̂̀шчи зә велѝгденəт

7 (a) [0:20]       у̀тр’е в’ѐч’ер ѝмә стуѐн’:е hо̀диме нә ч’ѐрквәтә вечѐр куга̀ е

8 (b) [0:23]       то̀лкова ли съ

9 (VZh)       [Можеш ли да говориш малко по-високо?]

10 (a) [0:25]       әмә йа̀ бъ̀рзәм по̀ висо̀ку и ко̀лко по̀ висо̀ку

11 (VZh)       тəка̀ дубрѐ

12 (a) [0:29]       әhә ч’ѐрквәтә у̀тре еч’ер стуѐн’:ету е у̀тре в’ѐч’ер

13 (a) [0:32]       па̀лим св’е̂̀шчите стуѝм’е па̀зиме го̀спуде

14 (b) [0:35]       изнѝсәт гу

15 (a) [0:36]       изнѝсәт гу въ̀нкә рәспъ̀нәт и нѝе гу па̀зиме

16 (a) [0:39]       вәф п’ѐтәк велѝки п’ѐтәк вәф ə п’ѐтәк срѐшту съ̀бута сутринтъ̀

17 (a) [0:44]       вәф ч’етвъ̀ртәк ə вәф ə съ̀бутә сутринтъ̀ hо̀диме тә гу пугреб’ѐме

18 (b)       да

19 (a) [0:49]       господə фна̀сəт въ̀тре гу пугр’ѐбвәме и тува̀ сә ка̀звә

20 (a) [0:52]       тува̀ гу ка̀звәме пугр’ѐбвəмѐ гу вѐк’е ф съ̀бутә сутринтъ съ̀бутә

21 (a) [0:56]       нә дру̀гийә ту̀вә дру̀гийә дѐн’ съ̀бутә вәф нед’е̂̀л’ә сутринтъ̀

22 (a) [0:58]       па̀к хо̀дим нә ч’ѐрквәтә но̀сим св’е̂̀шчи па̀лим св’е̂̀т’әт

23 (VZh)       [Как се обличахте?]

24 (a) [1:03]       пъ̀рву сега̀ ше ти ка̀ж’е въ̀рзвәhме се гъркѝни

25 (a) [1:06]       въ̀рзвәме се гәркѝне сәс мр’е̂̀жи зеле̇̀ни ч’ѐрни и д’улбѐне бу̀лу

26 (a) [1:11]       бу̀лу пәрѝчени була̀ сѝнчени була̀ утта̀м дә кәд з’ѐмеш

27 (a) [1:15]       ро̀ви въ̀л’нени ч’ерв’ѐни зел’ѐни сѝни но̀сеhме

28 (a) [1:19]       а и ч’ерв’ѐни престѝлки сәс б’е̂̀ли уўѝ ку̀п’ени

29 (VZh)       [А на краката?]

30 (a) [1:23]       въ̀л’нени ч’ура̀пи пл’ѐтени

31 (VZh)       [А на главата?]

32 (a) [1:26]       нә гләвъ̀тә лѝ ка̀зәhме дѐ бу̀лу бу̀лу пәрѝч’ену сѝнч’ену

33 (VZh)       [А булката?]

34 (a) [1:30]       бу̀лкәтә кәту се венч’а̀вә ли

35 (VZh)       да̀

36 (a) [1:33]       ми кәт се венч’а̀вә ту̀л ту̀р’әм’е

37 (b) [1:34]       бракма

38 (a) [1:36]       брәкмъ̀ едно̀ вр’е̂̀ме пәк с’ѐтне ка̀звәт ту̀лә ту̀ләт

Text copyright © 2011-2016 Ronelle Alexander and Vladimir Zhobov. Texts and other parts of the website may be copied only for non-commercial, research, or educational purposes, provided the source of the material is cited accordingly. Cited material may not include the entire website or substantial portions thereof.
Comments and questions may be addressed to bdlt@berkeley.edu.

Recommended Model for Citations

Bulgarian Dialectology as Living Tradition [2016] (http://www.bulgariandialectology.org, visited on 1 March 2016)
Babjak 1: 13-15. In: Bulgarian Dialectology as Living Tradition [2016] (http://www.bulgariandialectology.org, visited on 1 March 2016)

Text | by Dr. Radut