čèrni

Meaning: 
black
Lexeme: 
Other: 
adj
Number: 
pl
Linguistic trait: 

Lines where čèrni appears

Eremija 4: 61 - i čèrni i kafèni
Šumnatica 1: 82 - ednì səš čèrni krilè drùgi səz bèli i pudred’èni təkà rəzbìəš li
Gela 2: 90 - i mnògu jadɤ̀t i tɛ̀h a tò kàrlak sàmo čèrni buruvìnki̥
Gela 2: 96 - da ne mòž da vìžda kàzahà da čèrni buruvìnki
Gela 2: 100 - tə dvɛ̀ tenkìi naberà čèrni buruvìnki vìka da mu dàvam
Gela 2: 106 - prez àvgu mɛ̀sɤc malᶤìnɤ buruvìnki ìma i čèrni i červèni buruvìnki
Belica 2: 116 - f ponedèlnik takìva samùne čèrni ama nèma azmɤ̀ da fàne mu:lɤ̀
Iskrica 3: 104 - cərvùli svìnski cərvùli bèli nàvuštə čèrni vɤrvì nəvìti təkà è tùkə
Iskrica 3: 105 - i nə krɤ̀z gi pràime n’àkuku pɤ̀ti əmi bèli čèrni vrɤ̀fki nàvuštə tàm
Tǔrnjane 2: 42 - nè bèli nè bèli čèrni
Tǔrnjane 2: 43 - čèrni
Glavanovci 1: 44 - mnògo ednàkvi čèrni kosìčki ednàkvi drèški jèlate bìzete bìzete

Text copyright © 2011-2016 Ronelle Alexander and Vladimir Zhobov. Texts and other parts of the website may be copied only for non-commercial, research, or educational purposes, provided the source of the material is cited accordingly. Cited material may not include the entire website or substantial portions thereof.
Comments and questions may be addressed to bdlt@berkeley.edu.

Recommended Model for Citations

Bulgarian Dialectology as Living Tradition [2016] (http://www.bulgariandialectology.org, visited on 1 March 2016)
Babjak 1: 13-15. In: Bulgarian Dialectology as Living Tradition [2016] (http://www.bulgariandialectology.org, visited on 1 March 2016)

Token | by Dr. Radut