žə

Verb form: 
fut
Lexeme: 
Lexical variation: 
ще

Lines where žə appears

Kolju Marinovo 5: 2 - zemim tə si zəkòlim jègne li žə i əkòt sme si zəklàli
Kolju Marinovo 5: 3 - kukòški žə zəkòlim ə s nəlì svìnsku bəškà šә̥ sə zgòtvi
Kolju Marinovo 2: 9 - səs srɤ̀p i pəlamàrkə žə tùriš nə tàjə rɤ̀ka
Kolju Marinovo 3: 10 - kràvə žə ìjmi vulòvi kuètu ur’èm nìvəta
Kolju Marinovo 2: 16 - tɤ̀j žə jə nəmùšiš
Kolju Marinovo 2: 17 - žə si utrèžiš rəkɤ̀tə [laughter] tvà e dɤ̀rvenu
Kolju Marinovo 3: 21 - èj tòl’kəvu vəžè žə nəpràjš ud nìvətə i si nəpràjš
Kolju Marinovo 2: 34 - du n’àvgə žə mi gi tùr’ət
Kolju Marinovo 6: 36 - kvò žə i pudar’àvəš na m’èčkətə fàn’i rəc’èt’e i takà
Kolju Marinovo 6: 41 - i à kvò žə obeštàjə kvò ìməm f.kɤ̀šti kvò ə
Kolju Marinovo 1: 53 - dvà trì l’àbə žə upičèš səs pòdn’icə gi pičèjmi
Kolju Marinovo 1: 73 - tàm zə pìtkə li žə e zə kvəsnìk li mu
Rakovski: 13 - i tòj vɨ̀kə slùšəjte kəkò žə vi kàža az mɨ̀slej
Trŭnčovica 2: 34 - žə urè̟š ne mòeš də vərɨ̀š iz drəntɤ̀ tə žə urè̟š
Trŭnčovica 2: 34 - žə urè̟š ne mòeš də vərɨ̀š iz drəntɤ̀ tə žə urè̟š
Trŭnčovica 2: 36 - pə tì se umurɨ̀ be d’àdu tòj pàk žə pòčne
Trŭnčovica 2: 48 - tɤ̀j mu bèše ìmetu nə čìči nə bràta nèču žə dɨ̀gneš
Trŭnčovica 2: 50 - še puurè̟te màlku i àz žə dòdə že ìdə də vɨ̀də tàm
Trŭnčovica 2: 50 - še puurè̟te màlku i àz žə dòdə že ìdə də vɨ̀də tàm
Trŭnčovica 2: 52 - səbrànɨ ut trɨ̀ dòmə imòt mnògu i žə ìdem nə nɨ̀və
Trŭnčovica 2: 53 - čìči žə uprè̟gne za mè̟ne ulòvete za nè̟gu bɨ̀ulete i ža urè̟m
Trŭnčovica 2: 54 - àz žə urɤ̀ nəpr’àt čìču ža urè̟ nədzàt urè̟m urè̟m
Trŭnčovica 2: 59 - də jədè̟m jàdejme se čìčɨ kəkò žə pràim vɨ̀kə
Trŭnčovica 2: 61 - də rečɤ̀ če səm se umorɨ̀lə žə ustài ednòtu uràlu
Trŭnčovica 2: 66 - də pùsnem bɨ̀ulete pə žə ìdem i dvàmə kae
Trŭnčovica 2: 68 - pə vulòvetȅ žə gi nəpoìm ili tɨ̀ žə gi zəkàrəš
Trŭnčovica 2: 68 - pə vulòvetȅ žə gi nəpoìm ili tɨ̀ žə gi zəkàrəš
Trŭnčovica 2: 80 - žə kusɨ̀m nàštə kɤ̀štə bèše màlku kəd z’è nə vɤ̀r.zemì
Trŭnčovica 2: 82 - tòj kusɨ̀ dvà trɨ d’è̟ òtkusə nèču žə kusɨ̀š li
Trŭnčovica 2: 86 - žə kusɨ̀ že səbɨ̀rəte kušɨ̀tətə že vɤ̀ržete kòj kəkvòtu mòe
Trŭnčovica 2: 86 - žə kusɨ̀ že səbɨ̀rəte kušɨ̀tətə že vɤ̀ržete kòj kəkvòtu mòe
Trŭnčovica 2: 86 - žə kusɨ̀ že səbɨ̀rəte kušɨ̀tətə že vɤ̀ržete kòj kəkvòtu mòe
Trŭnčovica 2: 89 - iz vudɤ̀tə ò čìču àž žə kusɤ̀ às vìkəm ža kusɤ̀
Žitnica 1: 8 - priz bəìrə kɤ̀ktu j ə dɤ̀lək vè̟ke̝ bəìrət i žə sə vɤ̀rnə
Markovo: 90 - tugàva v’èče žə sə zbìrəmi tàm s ergèni səs mumì
Markovo: 122 - i žə gu vɤ̀rniš i mu kàeš či n’àmə ə tə z’èmə
Markovo: 150 - mi kɤ̀k mi žə žènim mi žə ur’èm mi žə vɤrš’èm
Markovo: 150 - mi kɤ̀k mi žə žènim mi žə ur’èm mi žə vɤrš’èm
Markovo: 150 - mi kɤ̀k mi žə žènim mi žə ur’èm mi žə vɤrš’èm
Markovo: 196 - a tòlku̥s pərì žə dəd’èm e tòlku̥s pərì žə dəd’èm òšti dəd’èm
Markovo: 196 - a tòlku̥s pərì žə dəd’èm e tòlku̥s pərì žə dəd’èm òšti dəd’èm
Huhla 1: 41 - səkà žə gu učùkəne učùkəne i màjkə bòg də jə pròsti
Čokmanovo 1: 10 - əv'èlckutu vr'ɛ̀me beše drùgu hùbəvu beše v'ɛ̀rnu žə rukɔ̀t
Gela 1: 4 - tò pò ùbəvu tò žə gu prumenɤ̀ vìkəm nì čɛ̀kamɤ pò lɔšu
Gela 2: 32 - sìčkunu b'e pò drùgu i urìs nemɛ̀ əm ža žə si̥ stò̝riš
Gela 1: 41 - jɛ̀ žə ìda jɛ̀ e tàmo [laughter] enèjnaka beha pək ezgà
Stikŭl 4: 7 - enəkvò žə dò̝jde zə mèn ezgà
Stikŭl 4: 9 - enəkvò žə dò̝jde sìn enəkvò [laughter] dvà mètrə
Stikŭl 4: 15 - əm tò žə zbərèm že sə zbìrət òtə nəlì tè hi
Stikŭl 4: 21 - əmə əzgà žə ìštət nə nɛ̀ə dèkəre kòlkunu sɨ ràbutɨ̀lu
Stikŭl 4: 22 - žə ìštət nə nègu pərì də plàtəmə
Stikŭl 4: 24 - pàri də plàtəmə ut sigà pərì vìkət nòčo bəjɛ̀ žə i skɔ̀pu
Stikŭl 4: 30 - [laughter] tò žə gu plàtə jɛ̀ nèməm ni kràvə nèməm
Stikŭl 4: 32 - tò žə gu plàtə əm kəkvò
Stikŭl 3: 32 - e tùka jɛ̀ žə vì jə kàža
Stikŭl 1: 32 - vᶤìkə žə dòjde vᶤìkə vrɛ̀m’ə ə tàm ə zgà dènu svᶤìr’ət
Stikŭl 1: 33 - i pejɔ̀ tùv žə sə gl’ɔ̀dət sàmə čə žə sə vᶤìkə golò̝pəre
Stikŭl 1: 33 - i pejɔ̀ tùv žə sə gl’ɔ̀dət sàmə čə žə sə vᶤìkə golò̝pəre
Stikŭl 1: 34 - kɤ̀su vᶤìkə žə nòs’ət i dò̝jdə tvà nɛ̀štu dò̝jde
Stikŭl 4: 34 - [laughter] kò̝jtu gu pò̝lzuvə tò̝ žə gu plàta
Stikŭl 4: 36 - žə minòvə zgà nɛ̀kva kumìsijə pàk pu zem’ɔ̀sə
Stikŭl 4: 39 - izlɛ̀zuə p’èttu gudᶤìnɤ zgà žə dàvəme
Stikŭl 3: 43 - tò e blìsku be uttùva žə fànte patèkata i nagòr təkà
Stikŭl 2: 70 - əmi žə gi tùr’ə nə burkàn žə hmə òčist’ə tvà upàškiti
Stikŭl 2: 70 - əmi žə gi tùr’ə nə burkàn žə hmə òčist’ə tvà upàškiti
Stikŭl 2: 71 - səs zəhərč’ìcə i vudìcə i žə hi zàtvur’ə
Stikŭl 1: 72 - tugàvə ìmat hòrəsə kràvcɨ žə si fpr’ɔ̀gne də s puurè
Stikŭl 2: 72 - i žə klòknət màlku i žə
Stikŭl 2: 72 - i žə klòknət màlku i žə
Stikŭl 1: 85 - i prəz zimɔ̀nə žə hrànim ufcènə žə hrànim dubìtək tò si ìməme
Stikŭl 1: 85 - i prəz zimɔ̀nə žə hrànim ufcènə žə hrànim dubìtək tò si ìməme
Stikŭl 3: 92 - sìčku izgurèlku̥ izgurèlu̥ šù tàm žə ìmə aku nə sɔ̀ zaklàlɨ
Stikŭl 3: 117 - esvà càlasa knìga etùva càlasa knìga č’ɛ̀kaj žə vɨ kàža
Stikŭl 3: 118 - žə vɨ kàža žə vɨ kàža dè je unuvà nɛ̀štu
Stikŭl 3: 118 - žə vɨ kàža žə vɨ kàža dè je unuvà nɛ̀štu
Stikŭl 3: 120 - esakìva knìgi ezgà žə v kàža kakvò i imàlu
Stikŭl 1: 121 - žə kùp’ə dərvà šè s’èdemstò̝tən l’èvə sə stànəlɨ dərvàtə kubᶤìkə
Stikŭl 1: 123 - kòlku hìl’ədi žə dàm žə dàm hil’àdə əm tugàvə pə zə jɛ̀dini
Stikŭl 1: 123 - kòlku hìl’ədi žə dàm žə dàm hil’àdə əm tugàvə pə zə jɛ̀dini
Stikŭl 1: 124 - əm žə gi prìpusk’ə ədnɔ̀š ut təkò nòču dušlᶤì sə
Malevo/Asg 3: 1 - čem sùtrin kətu stàneš nàj nəprèž žə si nəpràviš
Malevo/Asg 3: 33 - kuètu e pò l’èsnu n’ègu žə žə vɤ̀ršiš’ tàm izlìzəš’ zìməš bəkɤ̀rč’enu
Malevo/Asg 3: 33 - kuètu e pò l’èsnu n’ègu žə žə vɤ̀ršiš’ tàm izlìzəš’ zìməš bəkɤ̀rč’enu
Petrov Dol 1: 24 - nɤ trì jim’enà slàgɤmi tùj d’it’èto ə žə v guràta

Text copyright © 2011-2016 Ronelle Alexander and Vladimir Zhobov. Texts and other parts of the website may be copied only for non-commercial, research, or educational purposes, provided the source of the material is cited accordingly. Cited material may not include the entire website or substantial portions thereof.
Comments and questions may be addressed to bdlt@berkeley.edu.

Recommended Model for Citations

Bulgarian Dialectology as Living Tradition [2016] (http://www.bulgariandialectology.org, visited on 1 March 2016)
Babjak 1: 13-15. In: Bulgarian Dialectology as Living Tradition [2016] (http://www.bulgariandialectology.org, visited on 1 March 2016)

Token | by Dr. Radut