ə

Meaning: 
and
Lexeme: 

Lines where ə appears

Golica 5: 5 - žỳvu li e kəd’à e ə č’i̥ xòdime nə ednà wrɑ̀čkə
Golica 5: 6 - ə č’e wrɑ̀čkətə kɑ̀zə nə snìmkə gl’èdə
Golica 5: 10 - ə č’e t’è b’àha t’ehnìci tò arap’à tàm
Godeševo 3: 17 - kɤ̀wpifmè jə ud ədɤ̀jn čuv'àk tòj sə iss'è̝li ə pə
Leštak 2: 58 - ə s mùletu gu vərhʌ̀t i zberʌ̀t gu i f erìcə̥tə gu mɛ̀l’ət
Leštak 1: 67 - ne mòžeš ə pò nəpr’èt etùvə kòlehme sɛ̀kə s’èdmicə kràvə
Leštak 2: 74 - əmi smet’èž gu udvɛ̀ež gu ə hàjde nə vudenìcə [laughter] gu sm’èl’əš [laughter]
Leštak 3: 248 - ednò odgòre ednò odgòre dərvò ə lɛ̀gə nə vrətʌ̀
Leštak 3: 257 - ə tvà nədòlu d’ètu spùsnətu sə kàzvə ž’eglì
Šumnatica 2: 56 - nə pučìfkə ednà sèdmicə da si nəpràime ə dòjdeh si nə pučìfkə
Stikŭl 2: 128 - ednò dnès drùgu ùtre drùgu zəùtreš ə zgà ìməme nìj guvedàrčək
Malevo/Asg 1: 58 - ə pək pò rànu nə pərəlìi əd’àhme i u bəštà mi
Malevo/Asg 1: 73 - pò l’ʌ̀snu də sə vərš’ìje ə pək ìnəč’e kàktu si vərš’ìjeme
Sŭrnica 4: 69 - i zəpàliš’ burnìč’kətə ti sv’ɛ̀ti ə tùk ti e kandžìlə
Sŭrnica 3: 116 - ə tàm n’èmə nìštu də stàne
Sŭrnica 2: 136 - ə drùgutu pək təč’èš’ zə vɤ̀tək
Sŭrnica 2: 185 - ə č’i tugàf tùf dunesɤ̀t pà gi isp’ɤ̀niš sɤz bùkuvu dɤ̀rvu
Vŭrbina 2: 23 - əgà gu ne gl’ɤ̀dəš ə ədìn m’è̝sec gu gl’ɤ̀dəj dvà
Vŭrbina 3: 78 - ə če kugà kugànu t’yt’ỳnən beše ejsòlkuf tə pànnə tə gu spìti
Vladimirovo 1: 12 - ə zakòl’ame si ako ìmame nèšto pò golèmo alì àgɤnce
Tihomir 2: 71 - i hi ber’ème na ə na amᵊìjeme gɤ nadrabìme gɤ

Text copyright © 2011-2016 Ronelle Alexander and Vladimir Zhobov. Texts and other parts of the website may be copied only for non-commercial, research, or educational purposes, provided the source of the material is cited accordingly. Cited material may not include the entire website or substantial portions thereof.
Comments and questions may be addressed to bdlt@berkeley.edu.

Recommended Model for Citations

Bulgarian Dialectology as Living Tradition [2016] (http://www.bulgariandialectology.org, visited on 1 March 2016)
Babjak 1: 13-15. In: Bulgarian Dialectology as Living Tradition [2016] (http://www.bulgariandialectology.org, visited on 1 March 2016)

Token | by Dr. Radut